eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ryczałt ewidencjonowany a likwidacja firmy

Ryczałt ewidencjonowany a likwidacja firmy

2009-05-27 13:12

Likwidacja działalności gospodarczej pociąga za sobą pewne obowiązki w zakresie podatku dochodowego. Obowiązki te różnią się jednak w zależności od tego, z jakiej formy opodatkowania podatnik korzysta. Poniżej wskażemy te, z których muszą wywiązać się ryczałtowcy.
Przede wszystkim o likwidacji działalności gospodarczej należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Likwidacja wiąże się ponadto z obowiązkiem sporządzenia remanentu likwidacyjnego. Remanentem tym należy objąć towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpady. W spisie natury sporządzanym w związku z likwidacją działalności gospodarczej powinny się ponadto znaleźć rzeczowe składniki majątku związane z wykonywana działalności, nie będące środkami trwałymi, zaliczone do wyposażenia (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Spis ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych wyżej, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę "Spis zakończono na pozycji...", podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (art. 20 ust. 2 powyższej ustawy).

Powyższy spis należy wpisać do ewidencji według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji, jeżeli na podstawie tego remanentu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie to należy przechowywać razem z ewidencją. Wartość spisu z natury jednak nie powiększa przychodu podatnika i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Powyższe nie oznacza jednak, iż podatnik w ogóle nie zapłaci podatku od sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w zlikwidowanej działalności gospodarczej. Jak bowiem wskazuje art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f) powyższej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, których wartość początkowa była wyższa niż 1 500 zł i nie przekraczała kwoty 3 500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Inaczej jest w przypadku sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych. Tutaj zgodnie z art. 12 ust. 10 tejże ustawy zryczałtowany podatek wynosi 10% od uzyskanego przychodu, o ile sprzedaż ma miejsce przed upływem sześciu lat liczonych jak wyżej. Wyjątek od tej reguły stanowią nieruchomości i prawa majątkowe o charakterze mieszkalnym, które podlegają opodatkowaniu na jeszcze innych zasadach. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 10a ustawy w przypadku odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.