eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Umowy zlecenie i o dzieło a podatek zryczałtowany

Umowy zlecenie i o dzieło a podatek zryczałtowany

2009-09-10 05:34


Użyte w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy przez ustawodawcę sformułowanie „z tego samego tytułu” oznacza, że czynności określone w jednym punkcie art. 13 należą do tego samego tytułu. Od należności wynikających z tego samego tytułu umów w wysokości nieprzekraczającej 200 zł należy pobierać zryczałtowany podatek, zgodnie z wyżej cytowanym przepisem art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei, przepis art. 41 ust. 4 ustawy obliguje płatnika do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z ww. tytułu. Płatnik przekazuje kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania płatnika (art. 42 ust. 1 ustawy). Dodatkowo, płatnik do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przesyła deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania płatnika, co bezpośrednio wynika z art. 42 ust. 1a ustawy podatkowej.

Powyższy przepis, aby mógł być zastosowany, muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze suma należności określonych w tej umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, z tego samego tytułu nie może przekroczyć kwoty 200 zł, a po drugie należność ta musi być określona w okresach miesięcznych.

Z treści ww. przepisu wyraźnie wynika, że chodzi o kwoty określone w umowie, a nie wypłacone.

Z treści opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest płatnikiem wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami.

Prawo do zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego Wnioskodawca ustala sumując wszystkie wypłacone w danym miesiącu należności. Jak już wspomniano powyżej aby przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a mógłbyć zastosowany to suma należności określonych w tej umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, z tego samego tytułu nie może przekroczyć kwoty 200 zł, a należność ta musi być określona w okresach miesięcznych. Z treści ww. przepisu wyraźnie wynika, że chodzi o kwoty określone w umowie, a nie jak stoi na stanowisku Wnioskodawca sumować wypłacone należności.

Jeżeli kwota wynikająca z umowy będzie przekraczała wartość 200 zł miesięcznie (np. 1000 zł) a nie wynika z niej, jaka należność przypada za dany miesiąc warunki do zastosowania ryczałtowej stawki podatku nie będą spełnione, tym samym płatnik powinien dokonać poboru zaliczki na podatek według zasad określonych w art. 41 ust. 1 ww. ustawy.

W takim przypadku bez znaczenia pozostaje kwestia rozliczenia zleceniodawcy ze zleceniobiorcą, tj. czy należności zostaną wypłacone okresowo w ratach przekraczających 200,00 zł, czy jednorazowo. Jak wskazano powyżej istotne znaczenie dla poboru zryczałtowanego podatku ma kwota na jaką została zawarta przedmiotowa umowa tzn. żeby wartość jej nie przekroczyła 200,00 zł miesięcznie, a nie kwoty dokonywanych wypłat.

W sytuacji, gdy suma należności określonych w umowach z tego samego tytułu zawartych z tą samą osobą niebędącą pracownikiem nie przekracza miesięcznie kwoty 200 zł w danym miesiącu, będzie miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania wskazana w artykule 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy

Przy czym organ podatkowy zauważa, że w sytuacji gdy pierwsza umowa została zawarta na kwotę niższą niż 200 zł, i w tym samym miesiącu zawarto drugą umowę zlecenia i łącznie miesięczna kwota należności przekracza wartość 200 zł z tą samą osobą, w takim przypadku dyspozycja art. 30 ust. 1 pkt 5a powołanej ustawy nie ma zastosowania, a to oznacza, że przychód wynikający zarówno z pierwszej jak i drugiej umowy winien być opodatkowany według uregulowań zawartych w art. 41 ust. 1 cyt. ustawy.

Może zaistnieć okoliczność, gdy od pierwszej wypłaty pobrano zryczałtowany podatek, w takiej sytuacji przy kolejnej należy pobrać zaliczkę na podatek i jednocześnie dokonać korekty wyliczenia podatku wcześniej pobranego. Czyli przy drugiej wypłacie należy obliczyć zaliczkę od sumy wypłat (pierwszej i kolejnej) a następnie pobrać ją w wysokości różnicy między kwotą należną a pobranym podatkiem w formie ryczałtu. Kwotę pobranego podatku należy wykazać w PIT-11.

Przy czym w sytuacji gdy z już zawartych umów wynika, że miesięczna kwota z tego samego tytułu przekroczy wartość 200 zł to pomimo, że któraś z umów nie zostanie wykonana i w efekcie przychód nie zostanie uzyskany, co spowoduje, że miesięczna kwota z tytułu umów zlecenia nie przekroczy 200 zł – pobrana zaliczka na podatek zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ww. ustawy jest już zaliczką należną i nie powinna podlegać korekcie.

Reasumując, należy stwierdzić, iż do zastosowania zryczałtowanej formy opodatkowania należności wynikających z umowy zlecenia czy umowy, o dzieło przysługuje: jeżeli suma należności wynikających z umowy zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie może przekroczyć kwoty 200 zł, i należność ta musi być określona w okresach miesięcznych, a nie jak twierdzi Wnioskodawca suma wszystkich należności wypłaconych w danym miesiącu.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

poprzednia  

1 2

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.