eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Samochód osobowy w firmie: odsetki a koszty podatkowe

Samochód osobowy w firmie: odsetki a koszty podatkowe

2009-09-16 12:42

Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatnik (prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów) nabył samochód osobowy, który został uznany za środek trwały jego firmy. Wartość netto tego samochodu to 120 000 zł. Zakup ten został sfinansowany z kredytu bankowego. Czy w takiej sytuacji zapłacone od tego kredytu odsetki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości?
W przypadku nabycia samochodu osobowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej (który zostanie uznany za środek trwały), nie wszystkie wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje tutaj dwa wyłączenia, które znajdują się w art. 23 ust. 1 pkt 4 oraz art. 23 ust. 1 pkt 47.

Pierwszy z przytoczonych przepisów wskazuje, iż nie uważa się z koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 EURO przeliczonej na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Drugi mówi natomiast, iż nie uważa się za te koszty składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Żadne z powyższych nic nie mówi zatem o odsetkach zapłaconych od zaciągniętego kredytu, z którego zakup samochodu został sfinansowany. Co za tym idzie odsetki z tego tytułu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości, czyli łącznie z odsetkami od tej części kredytu, która przekracza równowartość 20.000 EURO.

Przy ujmowaniu odsetek w kosztach uzyskania przychodu należy się kierować zasadami wynikającymi z art. 23 ust. 1 pkt 32 updof. Przepis ten mówi, iż nie stanowią kosztów uzyskania przychodów naliczone lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). W związku z tym odsetki takie będzie można uznać za koszty uzyskania przychodu dopiero w przypadku ich faktycznego zapłacenia.

Dodajmy w tym miejscu, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) updof kosztem podatkowym mogą być jedynie wydatki ponoszone na spłatę odsetek od kredytu, a nie wydatki ponoszone na spłatę samego kredytu.

Odsetki w wartości początkowej a limit 20.000 EURO

Niekiedy jednak do części zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup samochodu osobowego może mieć zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 4. Trzeba tutaj bowiem pamiętać, iż odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej danego środka trwałego, którą w przypadku nabycia w drodze kupna jest cena nabycia. Przez tę należy natomiast rozumieć kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

W związku z tym, jeżeli odsetki od zaciągniętego kredytu zostaną naliczone przed oddaniem samochodu osobowego do używania, powiększą jego wartość początkową, od której będą naliczane odpisy amortyzacyjne. W stosunku do tych należy natomiast stosować ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy. Co za tym idzie, do tej części odsetek, które powiększą wartość początkową środka trwałego będzie miał zastosowanie limit 20.000 EURO.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.