eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na Internet gdy oryginał faktury

Ulga na Internet gdy oryginał faktury

2010-03-02 12:02

Dochód podlegający opodatkowaniu można pomniejszyć o wydatki ponoszone w trakcie danego roku na używanie sieci Internet. Wydatki te muszą być jednak prawidłowo udokumentowane. Wymagany jest m.in. oryginał faktury!
Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Tak stanowi art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof).

Art. 26 ust. 7 pkt 1 updof doprecyzowuje tutaj, iż wysokość wydatków pomniejszających dochód ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, przy czym w stosunku do tego konkretnego odliczenia wydatek taki musi być udokumentowany fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Z przytoczonych przepisów wynika zatem, iż aby z odliczenia skorzystać, trzeba spełniać łącznie następujące warunki:
  • podatnik w danym roku ponosił faktyczne (rzeczywiste) wydatki
  • wydatki te dotyczyły użytkowania sieci Internet
  • z sieci tej korzystał w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania
  • poniesione wydatki zostały udokumentowane fakturami w myśl przepisów o podatku od towarów i usług

Szczegółów w zakresie faktur należy szukać w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie to, obok elementów, jakie powinny się znaleźć w takiej fakturze, wskazuje także, iż dowód ten wystawia się w co najmniej dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca (§19 ust. 1 rozporządzenia). Oryginał takiej faktury powinien zawierać wyraz „ORYGINAŁ”, a kopia faktury wyraz „KOPIA”.

Zestawiając przepisy powyższego rozporządzenia oraz updof w zakresie ulgi na Internet dochodzimy do stwierdzenia, iż podstawą do skorzystania z odliczenia w ramach tej ulgi jest posiadanie przez podatnika oryginału faktury wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co za tym idzie, do skorzystania z ulgi nie uprawnia posiadanie jej kserokopii czy też faksu.

Czy to oznacza, iż podatnik, który zagubił oryginał faktury i posiada np. jedynie jej kserokopię, definitywnie z odliczenia nie będzie mógł skorzystać?
Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Wskazane wyżej rozporządzenie przewiduje bowiem także dokument zwany duplikatem faktury. §20 ust. 1 tego aktu prawnego mówi wyraźnie: Jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Taka faktura musi jednak zawierać dodatkowo wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia.

Duplikat taki jest traktowany na równi z fakturą i prawidłowym wydaje się być stwierdzenie, że na jego podstawie podatnik może skorzystać z ulgi na Internet (przy spełnieniu pozostałych warunków).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: