eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu 2010: składki ZUS

Odliczenia od dochodu 2010: składki ZUS

2011-01-17 13:02

Wykazywana w zeznaniu rocznym podstawa opodatkowania może być pomniejszana o różnego rodzaju ulgi i odliczenia. Pierwszym z takich pomniejszeń są zapłacone w danym roku podatkowym bezpośrednio (bądź za pośrednikiem płatnika) na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika jak i osób z nim współpracujących.
Odliczyć można wszystkie składki ZUS zapłacone w danym roku podatkowym, jeżeli tylko podstawą ich naliczenia nie był dochód/przychód zwolniony z podatku dochodowego – takich składek bowiem odliczyć nie można. Co istotne, nie ma tutaj natomiast znaczenia fakt, którego roku składka ta dotyczy – ważne jest jedynie to, aby została zapłacona w danym roku. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu podlegają jedynie kwoty wydatkowane na pokrycie składek, a co za tym idzie, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym nie można pomniejszyć np. o odsetki naliczone od składek regulowanych z opóźnieniem.

Składki ZUS przedsiębiorcy

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą przede wszystkim muszą pamiętać o tym, że ustawodawca zobowiązał ich do samodzielnego obliczania oraz wpłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji, gdy nie zatrudniają oni pracowników, wpłat składek ZUS muszą dokonywać do 10-tego dnia następnego miesiąca, a w przypadku posiadania załogi do 15-tego dnia następnego miesiąca. W przypadku regulowania składek z opóźnieniem dodatkowo naliczane są od nich odsetki za zwłokę jak od zaległości podatkowych. Co istotne, wysokość składek ZUS przedsiębiorcy nie jest uzależniona od osiąganego przez niego przychodu czy też dochodu. Przedsiębiorcy mogą płacić minimalną możliwą składkę obliczaną od, w przypadku ubezpieczeń społecznych, 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Co ważne, przedsiębiorcy rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych wg skali podatkowej bądź płacący podatek liniowy mają do wyboru jeden z dwóch sposobów uwzględniania w rachunku podatkowym zapłaconych za siebie (oraz osób współpracujących) składek ZUS: odliczyć je od podstawy opodatkowania bądź też ująć w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Odliczane za rok 2010 - terminowo opłacane najniższe składki ZUS przedsiębiorców wynoszą odpowiednio:
  • w przypadku korzystania z ulgi dla nowych firm: 1 401,67 zł z chorobowym lub 1 285,81 zł bez chorobowego
  • w przypadku nie korzystania z ulgi dla nowych firm: 6 722,23 zł z chorobowym lub 6 166,54 zł bez chorobowego

Podane wyżej kwoty dotyczą jedynie tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą bez przerw przez cały 2010 rok i deklarowali minimalne podstawy naliczania składek ZUS oraz opłacali te składki w obowiązujących terminach.

Składki ZUS pracowników i zleceniobiorców

W przypadku, gdy podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, mianowania, czy też zlecenia, bądź (w niektórych przypadkach) o dzieło itp., składki na ubezpieczenie społeczne oblicza, pobiera i odprowadza za niego płatnik, którym z reguły jest pracodawca. W takich sytuacjach przy wypełnianiu rocznego PIT-a podatnik odlicza od podstawy opodatkowania składki ZUS wykazane w informacji PIT-11, którą otrzymał od swojego płatnika (pracodawcy).

Uwaga!
Z dniem 01 stycznia 2009 r. zmienił się sposób opodatkowywania niektórych umów zleceń i o dzieło do wysokości 200 zł. Podatek od nich jest pobierany w zryczałtowanej wysokości 18% od przychodu, bez pomniejszania podstawy opodatkowania m.in. o składki ZUS. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby składki te odliczyć od innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Podstawa naliczenia tych składek nie jest bowiem zwolniona z podatku, a jedynie ten czynnik powoduje zakaz ich odliczania.

Składki zapłacone za granicą

Ustawodawca zezwala także na odliczanie w zeznaniach rocznych składek zapłaconych za granicą ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź w Konfederacji Szwajcarskiej. Niestety powyższe jest możliwe jedynie po spełnieniu rygorystycznych warunków, zgodnie z którymi:
  • wysokość składek podlegających odliczeniu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzjących ich zapłatę,
  • odliczenie jest możliwe, jeżeli istnieje podstawa prawna (wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska) do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (z czym często mogą występować znaczne problemy)
  • odliczyć można jedynie te składki, które nie zostały odliczone od dochodu/przychodu w innym niż Polska państwie UE, EOG lub w Szwajcarii

Oczywiście, podobnie jak przy dochodach krajowych, odliczeniu nie podlegają te składki zapłacone za granicą, których podstawę naliczenia stanowi przychód/dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Składki zapłacone w walutach obcych przelicza się na złote polskie według kursu kupna waluty z dnia zapłaty ogłoszonego przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Jeżeli natomiast bank stosuje różne kursy walut obcych w związku z czym nie jest możliwe zastosowanie kursu kupna bądź podatnik nie korzystał z usług banku (np. kupił walutę w kantorze), składki te przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Dla kogo odliczenie?

Odliczenie składek ZUS przysługuje podatnikom rozliczającym się na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodów czy przychodów w innym zeznaniu.

Do pobrania


Rozliczenia roczne

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: