eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia 2010: darowizny na cele kultu religijnego

Odliczenia 2010: darowizny na cele kultu religijnego

2011-01-27 13:13

Ulga: darowizny na cele kultu religijnego, w odróżnieniu od darowizn na kościół, jest odliczeniem limitowanym. Wartość tej darowizny łącznie z darowiznami na rzecz organizacji pożytku publicznego i ulgą na krew, nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika.
Jak mówi art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. darowizn przekazanych na cele kultu religijnego. Ustawodawca nie wskazał jednak, co pod tym pojęciem należy rozumieć. Nie wskazał nawet przykładowego katalogu takich wydatków. Stąd też mogą pojawiać się wątpliwości w tym zakresie.

W potocznym i słownikowym znaczeniu przez kult religijny rozumie się zewnętrzny aspekt religijny, wszelkie zachowania i praktyki religijne czynione wobec istoty bądź przedmiotu kultu, ogół obrzędów religijnych czy całokształt czynności religijnych.

Z uwagi na brak definicji ustawowej, warto posiłkować się tutaj interpretacjami podatkowymi oraz wyrokami sądów administracyjnych, które kwestę tę próbowały rozstrzygnąć.

W pierwszej kolejności warto przytoczyć tutaj wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22.09.2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 845/05), w którym to sąd podkreślił, że „(…) przy definiowaniu pojęć określających cele, na które mogą być przekazywane darowizny podlegające odliczeniu należy posługiwać się wykładnią gramatyczną. Wykładnia ta pozwala wyznaczyć zakres wydatków, które stanowią podstawę do dokonania odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem. Pojecie cele kultu religijnego należy rozumieć jako środki przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych.(…)”

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2008 r. nr IBPB2/415-464/07/AA wskazał, że w ramach tej ulgi odliczyć można m.in. darowizny na budowę czy remont kościoła, zakup jego wyposażenia i przedmiotów liturgicznych. Izba Skarbowa w Warszawie w decyzji nr 1401/BF-II/005-1021 /06/GT z dnia 31.10.2006 r. zmieniająca postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z dnia 18 lipca 2006 r. Nr 1438/DF1/415-111/157/06/AG mówi z kolei, że z odliczenia tego można skorzystać także w stosunku do darowizny przekazanej na rzecz Radia Maryja. Zaś Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej w postanowieniu z dnia 21.11.2005 r. nr 2403-PDF-75-05 wskazał, że ulga przysługuje na darowiznę dla Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego.

Jak zatem łatwo zauważyć, z przytoczonych wyżej interpretacji prawa podatkowego wynika, że to, czy darowizna taka została przekazana na rzecz kościoła, związku religijnego, kościelnej osoby prawnej, czy innego podobnego obdarowanego, ma tutaj drugorzędne znaczenie. Istotne jest natomiast, aby została ona przekazane na cele kultu religijnego.

Limit odliczenia

Omawiana ulga stanowi odliczenie od dochodu. Dodatkowo ustawodawca ograniczył jej górny limit. Odliczyć można jedynie tę część przekazanej darowizny, która nie przekracza 6% uzyskanego dochodu. Należy jednak pamiętać, że limit ten dotyczą łącznie aż trzech ulg: oprócz wskazanych wyżej darowizn na cele kultu religijnego w należy tutaj wliczać także darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (przy czym tego odliczenia nie należy utożsamiać z przekazaniem 1% podatku na rzecz OPP – to dwie odrębne kwestie) oraz darowizny na cele krwiodawstwa. Łączna kwota odliczeń z tych trzech tytułów nie może przekroczyć w danym roku kwoty stanowiącej 6% dochodu podatnika wykazanego w zeznaniu.

Istotne dowody

Wysokość odliczenia, podobnie jak przy większości ulg podatkowych, ustala się tutaj na podstawie dokumentów stwierdzających poniesienie tych wydatków. W przypadku przekazania pieniędzy, musi być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Z kolei darowizna inna niż pieniężna winna być potwierdzona dokumentem, z którego będzie wynikać wartość darowizny, a także oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Należy także pamiętać, że jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy ustalaniu jej wartości należy stosować wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych, określoną na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca przekazania.

Nie wszystko można odliczyć

Art. 26 ust. 5 ustawy mówi, żeodliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:
  1. osób fizycznych,
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Dla kogo odliczenie?

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Do pobrania


Rozliczenia roczne

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: