eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu 2010: darowizny dla OPP

Odliczenia od dochodu 2010: darowizny dla OPP

2011-01-28 13:17

Wypełniając rocznego PIT-a za 2010 r. podatnicy nie powinni zapominać o możliwości uwzględnienia w nim przekazanych różnego rodzaju darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego. Należy jednak pamiętać, że nie każda taka darowizna odliczeniu podlega oraz że łączna wartość wykazanego odliczenia w zeznaniu rocznym wraz z ulgą na krew oraz darowiznami na cele kultu religijnego nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu. Ulga ta stanowi odliczenie od dochodu.
Wskazana we wstępie ulga została uregulowana w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Przepis ten mówi, że podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym pomniejsza się o darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Dodatkowo w art. 26 ust. 13a ustawy ustawodawca zastrzegł, że wskazanemu wyżej odliczeniu podlegają tylko te darowizny, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów czy też nie zostały podatnikowi zwrócone.

Ponadto art. 26 ust. 6e updof obostrza warunki zastosowania tego odliczenia w stosunku do darowizn przekazanych na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. W takiej sytuacji bowiem podatnik musi posiadać od tej organizacji oświadczenie, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Dodatkowo musi także istnieć podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

W PIT-ach za 2010 r. podatnicy mogą uwzględnić darowizny przekazane w tym właśnie roku. Odliczenia tego nie należy mylić z przekazaniem 1% podatku na rzecz OPP.

Istotny cel
Wskazany wyżej art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) updof mówi, że odliczenie będące tematem niniejszego artykuły przysługuje jedynie w stosunku do darowizn przeznaczonych na ściśle określone cele, które zostały określone w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi tutaj o działalność dotyczącą sfery zadań publicznych. Przepis ten w 2010 r. przeszedł kilka nowelizacji (został rozbudowany o nowe zadania). Jego obecne brzmienie wskazuje na działania w zakresie:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności charytatywnej;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
 24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocji i organizacji wolontariatu;
 28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz niektórych innych podmiotów wskazanych w ustawie w zakresie określonym wyżej.

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: