eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga prorodzinna: istotne dochody dzieci

Ulga prorodzinna: istotne dochody dzieci

2011-02-10 12:54

Jednym z najpopularniejszych odliczeń wśród podatników jest ulga prorodzinna, która pozwala odliczyć od podatku pewną kwotę z tytułu wychowywania dzieci. Z ulgi tej można skorzystać głównie wtedy, gdy pociechy są jeszcze małoletnie. Ustawodawca zezwala jednak także na korzystanie z ulgi w stosunku do dzieci pełnoletnich, o ile spełnione są określone warunki, wśród których znalazły się m.in. dochody takich dzieci.
Art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że przepisy w zakresie korzystania z ulgi na dzieci stosuje się także do podatników utrzymujących dzieci pełnoletnie, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Chodzi tutaj o dzieci:
  1. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
  2. do ukończenia 25 roku życia

Aby jednak z ulgi tej skorzystać w stosunku do dzieci wymienionych w punkcie drugim, konieczne jest spełnienie dodatkowych przesłanek. Otóż dziecko takie:
  • musi uczyć się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
  • nie może w danym roku podatkowym uzyskiwać dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3 089 zł

Do dochodów, o których mowa wyżej wlicza się dochody
  • opodatkowane według skali podatkowej
  • uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
- przy czym pomija się kwoty otrzymane tytułem renty rodzinnej.

Należy jednak pamiętać, że co do zasady należy tutaj uwzględnić dochody uzyskane za granicą. Art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi bowiem, że osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Powyższe stosuje się oczywiście z uwzględnianiem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W zależności od tego, jaką metodę rozliczenia dochodu uzyskanego za granicą umowa ta będzie zawierać, będzie on lub też nie brany pod uwagę przy ustalaniu dochodów dziecka w zakresie prawa do korzystania z ulgi prorodzinnej. Mianowicie, jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie przewidywać, że do osiągniętego za granicą dochodu ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, dochód ten jest wolny od podatku w Polsce i nie będzie uwzględniany przy określaniu prawa do ulgi. Inaczej będzie w przypadku, gdy do dochodów takich będzie mieć zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego – ta bowiem nakazuje dochód zagraniczny opodatkować także w Polsce, a co za tym idzie – należy go uwzględnić także w przypadku określania prawa do korzystania z ulgi na dzieci.

Należy także pamiętać, że ulgi nie można skorzystać w stosunku do dziecka uzyskującego przychody/dochody opodatkowane podatkiem liniowym, czy też w sposób przewidziany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (za wyjątkiem przychodów z tzw. najmu prywatnego).

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: