eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na dzieci a rozwód rodziców w 2010 r.

Ulga na dzieci a rozwód rodziców w 2010 r.

2011-03-16 13:16

Limit ulgi na dzieci przysługuje łącznie obojgu rodzicom, czy opiekunom prawnym lub rodzinom zastępczym w danym roku. W przypadku rodziców sprawa skorzystania z tej ulgi jest prosta, jeżeli są oni małżeństwem. Jak jednak postąpić w przypadku, gdy małżeństwo to ustało, a między rodzicami toczy się spór, w jakich częściach powinni skorzystać z ulgi?
Rozpatrzmy następującą sytuację: We wrześniu 2010 r. miał miejsce rozwód małżonków. Małżonkowie ci są rodzicami małoletniego dziecka. Po rozwodzie zamieszkali oddzielnie. Zgodnie z decyzją sądu dziecko zamieszkało z matką, przy czym ojciec nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej i często z dzieckiem się widuje. Regularnie płaci także zasądzone alimenty. Zarówno matka dziecka jak i ojciec w zeznaniach rocznych za rok 2010 zamierzają skorzystać z ulgi prorodzinnej. W jakiej proporcji powinni ją między sobą podzielić?

Art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) stanowi, że od podatku dochodowego obliczonego wg skali podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegającej odliczeniu, podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi prorodzinnej na każde małoletnie dziecko (a także na niektóre dzieci pełnoletnie), w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską.

W naszym przypadku oboje z byłych małżonków spełniają powyższe przesłanki, a co za tym idzie, prawo do ulgi jak najbardziej im przysługuje. W dalszym przepisach zacytowanego artykułu ustawodawca zawarł, że odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską (art. 27f ust. 2 updof). Kwota zmniejszająca podatek w roku 2010 wynosiła 556,02 zł. Jak zatem łatwo policzyć, górny roczny limit odliczenia na jedno dziecko wynosi 1 112,04 zł. Co ważne, w naszym przypadku, przez cały 2010 rok oboje rodziców sprawowało władzę rodzicielską, w związku z czym, każde z nich może odliczyć ulgę prorodzinną w całości.

W art. 27f ust. 4 ustawodawca wskazał natomiast, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Z treści art. 27f updof można zatem wywnioskować, że limit odliczenia ulgi w stosunku do jednego dziecka w roku 2010 nie może przekroczyć kwoty 1 112,04 zł i to bez względu na to, ilu podatników zamierza z niego skorzystać. Co ważne, w przytoczonym wyżej art. 27f ust. 4 ustawodawca wskazał, że odliczenie to dotyczy obojga rodziców. Należy uznać, że tyczy się to zarówno tych, którzy pozostają w związku małżeńskim, żyjących w konkubinacie czy też rozwiedzionych (o ile żadne z nich nie zostało pozbawione władzy rodzicielskiej).

Z przytoczonego wyżej art. 27f ust. 4 można jednak wysnuć jeszcze jedną istotną informację. Otóż w zdaniu drugim tego przepisu ustawodawca wskazał, że kwotę ulgi rodzice mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez siebie ustalonej.

W związku z powyższym, jeżeli rodzice z naszego przykładu ustalą między sobą proporcję, w której skorzystają z odliczenia (np. ojciec odliczy kwotę ulgi za 5 miesięcy, zaś matka za 7 miesięcy), organy podatkowej nie będą jej kwestionować. Jeżeli natomiast w kwestii tej rodzice nie dojdą do porozumienia, należałoby uznać, że najwłaściwszą proporcją, zgodnie z przytoczonym wyżej art. 27f ust. 4 updof, będzie skorzystanie przez nich z ulgi w częściach równych.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: