eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe

2011-04-24 11:47


W przypadku różnych form organizacyjno-prawnych podpisy, jako kierownicy jednostek, powinni złożyć:
 • w spółce akcyjnej - zarząd,
 • w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - zarząd,
 • w spółce komandytowo-akcyjnej - komplementariusze,
 • w spółce komandytowej - komplementariusze,
 • w spółce partnerskiej - partnerzy (wspólnicy) lub zarząd, jeśli jest powołany,
 • w spółce jawnej - wspólnicy prowadzący sprawy spółki,
 • w spółce cywilnej - wspólnicy prowadzący sprawy spółki,
 • w przedsiębiorstwie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - osoba fizyczna prowadząca działalność,
 • w jednostce będącej w postępowaniu upadłościowym - likwidator, a także syndyk lub zarządca ustanowiony w postępowaniu upadłościowym.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki musi się znajdować na każdej części sprawozdania finansowego, czyli na:
 • wprowadzeniu do sprawozdania finansowego,
 • bilansie,
 • rachunku zysków i strat,
 • dodatkowych informacjach i objaśnieniach,
 • rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli jednostka jest obowiązana je sporządzać.

Nie ma obowiązku podpisywania każdej strony wchodzącej w skład sprawozdania finansowego, np. każdej strony wielostronicowych zazwyczaj dodatkowych informacji i objaśnień.

Data podpisania sprawozdania finansowego - wszystkich części składowych - powinna być taka sama. Jest to szczególnie istotne, jeśli w jednostce wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym i sprawozdanie finansowe, a właściwie jego elementy były zmieniane. Wówczas sporządzić powinno się nowe sprawozdanie finansowe (wszystkie elementy) i uprawnione osoby podpisując to sprawozdanie podają nową datę podpisu.

Sprawozdanie finansowe podpisują zawsze co najmniej dwie osoby. Daty ich podpisów nie muszą być takie same.
Przykład
Członkowie zarządu spółki X składali swoje podpisy na rocznym sprawozdaniu finansowym w tym samym dniu (w trakcie odbywanego posiedzenia zarządu) - wystarczy wówczas zamieszczenie jednej daty. W przeciwnym razie, tj. w sytuacji, gdyby każdy z członków zarządu złożył swój podpis w innym czasie - dzień złożenia podpisu na sprawozdaniu finansowym każdego z nich może być inny.


Odmowa podpisania sprawozdania
Ustawa o rachunkowości przewiduje możliwość złożenia odmowy podpisu z istotnych powodów.

Podpisanie sprawozdania oznacza potwierdzenie jego zawartości i wzięcie odpowiedzialności za zaprezentowane treści.

Zdarzyć się może, że z powodu zmiany osoby głównego księgowego, członka zarządu - nowa osoba pełniąca te funkcje nie będzie chciała przyjmować na siebie odpowiedzialności za informacje, na kształt których nie miała wpływu. Ma do tego prawo.

Osoba odmawiająca złożenia podpisu na sprawozdaniu finansowym zobowiązana jest przedłożyć pisemne uzasadnienie, które należy dołączyć do sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 2 uor). Odmowa podpisu nie rzutuje w żadnym stopniu na jakość i ocenę całokształtu sprawozdania finansowego, jest jedynie swego rodzaju zabezpieczeniem osoby, która nie brała lub brała w niewystarczającym stopniu udział w prowadzeniu ksiąg i pracach sprawozdawczych.

Udostępnienie sprawozdania
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki (art. 68 uor).

Uczestnicy zgromadzenia zatwierdzającego muszą mieć możliwość zapoznania się z danymi zawartymi w tym sprawozdaniu i rozważenia, czy należy takie sprawozdanie zatwierdzić i ewentualnie zgodzić się na propozycje podziału wyniku finansowego.

Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania, również opinia wraz z raportem biegłego rewidenta powinna być zaprezentowana. Informacje te kierownik jednostki jest obowiązany udostępnić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni.

Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej.

Jakie dane wykazujesz w sprawozdaniu finansowym?

Z ustawy o rachunkowości wynika obowiązek wykazywania w sprawozdaniu finansowym danych za bieżący okres (dane sprawozdawcze) oraz danych porównawczych (za poprzedni rok obrotowy) - zob. art. 46 ust. 1, art. 47 ust. 1, art. 48a i art. 48b uor.

Przepisy te określają, że:
 • w bilansie - wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • w rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych - wykazuje się dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

W przypadkach szczególnych, kiedy bieżący rok obrotowy różni się od okresu porównawczego, należy dane porównawcze „sprowadzić do wspólnego mianownika”.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.