eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Likwidacja firmy: sprzedaż samochodu i strata podatkowa

Likwidacja firmy: sprzedaż samochodu i strata podatkowa

2011-05-17 13:21

Często występują sytuacje, w których na dzień likwidacji działalności gospodarczej przedsiębiorcy posiadają składniki majątku (środki trwałe) należące do firmy, a których w danym momencie nie chcą się pozbyć. Ich sprzedaż może nastąpić w późniejszym okresie i wtedy przychód od tej czynności niekiedy trzeba zaliczyć do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. A czy przy ustalaniu podatku od takiej sprzedaży możliwe jest uwzględnienie straty poniesionej na działalności?
Rozpatrzmy następującą sytuację: Od kilku lat podatnik prowadzi firmę na imię i nazwisko, z której rozlicza się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. W latach 2009 i 2010 poniósł z tego tytułu stratę, w związku z czym z końcem 2010 r. postanowił firmę zlikwidować. Na dzień likwidacji pozostały mu składniki majątku stanowiące środki trwałe tejże firmy. Jeden z nich, samochód osobowy całkowicie zamortyzowany, nasz podatnik sprzedał w maju 2011 r. Do jakiego źródła przychodu zaliczyć powyższą sprzedaż? Czy w przypadku, gdy jest to działalność gospodarcza, przy ustalaniu podatku możliwe jest uwzględnienie straty z lat ubiegłych?

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) w związku z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) sprzedaż przedmiotowego samochodu będzie stanowiła przychód źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W pierwszym z przytoczonych przepisów ustawodawca wskazał bowiem, że przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Art. 10 ust. 2 pkt 3 updof wskazuje z kolei, że sprzedaży danego składnika majątku (ruchomości bądź nieruchomości) nie można zaliczyć do źródła, którym jest odpłatne zbycie nieruchomości tudzież ruchomości, jeżeli miało to miejsce w ciągu 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dany składnik majątku został wycofany z działalności, bądź tę działalność zlikwidowano.

Co za tym idzie, sprzedaż wykorzystywanych wcześniej w działalności gospodarczej środków trwałych przed upływem okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest traktowana jak sprzedaż w ramach działalności gospodarczej, z wszystkimi konsekwencjami.

W naszym przykładzie zbywany składnik majątku został już w całości zamortyzowany. Co za tym idzie dochód z jego sprzedaży jest równy przychodowi (przypomnijmy, że w przypadku sprzedaży środków trwałych dochód stanowi różnica pomiędzy uzyskanym przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych) i zarazem podstawie opodatkowania. Kwotę podatku z tego tytułu ustaloną wg zasad mających zastosowanie do dochodów ze zlikwidowanej działalności gospodarczej w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym miała miejsce sprzedaż, należy wpłacić do urzędu skarbowego.

Inaczej jednak jest w przypadku, gdy podatnik w trakcie działalności firmy ponosił na niej stratę. Zgodnie z art. 9 ust. 3 updof o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Należy pamiętać, że stratę można odliczyć jedynie od dochodu z tego samego źródła (przykładowo nie ma zatem możliwości odliczenia od dochodu uzyskanego ze stosunku pracy straty poniesionej na pozarolniczej działalności gospodarczej). Co prawda przepisu tego nie stosuje się do strat z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 (art. 9 ust. 3a updof), jednakże w naszym przypadku sprzedaż przedmiotowego samochodu (rzeczy) została zakwalifikowana do innego źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podatnik z naszego przykładu przez ostatnie dwa lata prowadzenia firmy (rok 2009 i 2010) ponosił z tego tytułu stratę. Jak już wskazaliśmy wyżej, zbycie składnika majątku opisanego w przykładzie jest traktowane jak przychód z działalności gospodarczej. Nie ma zatem przeszkód aby przy ustalaniu podstawy opodatkowania z tytułu tego zbycia uwzględnić poniesioną w latach wcześniejszych stratę z tego źródła. Co ważne obniżenia uzyskanego dochodu o poniesioną stratę można dokonać już na etapie ustalania zaliczki na podatek dochodowy, a nie dopiero w zeznaniu rocznym.

Tym samym jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego samochodu nie przekroczy sumy 50% wartości straty z lat 2009-2010, podatnik nie będzie musiał z tytułu tej sprzedaży płacić podatku dochodowego.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.