eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Przekształcenia przedsiębiorstw i leasing konsumencki

Przekształcenia przedsiębiorstw i leasing konsumencki

2011-08-06 10:13

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy umożliwiające przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową i ułatwiające zawieranie umów leasingu z konsumentami.
Korzystne dla podatników zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 106, poz. 622).

1.1. Przekształcenie przedsiębiorcy (osoby fizycznej) w spółkę kapitałową


Procedura przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
Obowiązujące dotychczas przepisy nie przewidywały możliwości przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową (spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną). Osoby fizyczne wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą, które chciały kontynuować swoją działalność w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, musiały najpierw założyć taką spółkę, a następnie wnieść do tej spółki prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo dokonać sprzedaży na rzecz spółki prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.

Zwróć uwagę!
Od 1 lipca br. istnieje możliwość prawna przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową. Taką możliwość mają zarówno podatnicy opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, jak i zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.


Nowe przepisy regulujące tę kwestię wprowadziła do Kodeksu spółek handlowych powołana ustawa nowelizująca. Możliwość przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową wynika z art. 551 § 5 K.s.h., a szczegółowe zasady takiego przekształcenia regulują art. 5841-58413 K.s.h.

Konsekwencją wprowadzenia w życie instytucji przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową jest dostosowanie przepisów prawa podatkowego zawartych w ustawie:
• o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• o podatku dochodowym od osób prawnych,
• o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
• Ordynacja podatkowa.

Wykaz składników majątku przedsiębiorcy przekształcanego
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który przekształca się w jednoosobową spółkę kapitałową, ma obowiązek sporządzić wykaz składników majątku na dzień przekształcenia (art. 24 ust. 3f updof, art. 20 ust. 7 i art. 36 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Wykaz powinien zawierać dane określone w art. 24 ust. 3a updof, tzn. co najmniej:
1) liczbę porządkową,
2) określenie (nazwę) składnika majątku,
3) datę nabycia składnika majątku,
4) kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
5) wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz
6) wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Na podstawie tego wykazu w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy (dalej: spółka przekształcona) będzie ustalana wartość poszczególnych składników majątku (art. 15 ust. 1w updop).

Rozliczenie dochodów z indywidualnej działalności gospodarczej osoby fizycznej
Osoba fizyczna, która jako przedsiębiorca przekształci się w spółkę kapitałową, nie może zapomnieć o zaliczkach na podatek i rocznym rozliczeniu podatku, które do dnia przekształcenia rozlicza - w zależności od wybranej formy opodatkowania - według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Natomiast spółka kapitałowa, w którą przedsiębiorca się przekształci, będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Kontynuacja amortyzacji
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych została uzupełniona o regulacje dotyczące sposobu ustalania wartości początkowej składników majątku w spółce przekształconej. Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 4b lit. a) i b) updop, w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową za wartość początkowa uważa się:
• wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne,
• wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane.

Zwróć uwagę!
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na zasadzie kontynuacji, tj. z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz metody amortyzacji przyjętej przez poprzednika (art. 16h ust. 3d updop).

 

1 2 3

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: