eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek od wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

Podatek od wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

2012-02-19 12:02


Także wypłacając zaliczkę na dywidendę krajowej osobie prawnej, spółka wypłacająca nie zawsze będzie zobowiązana do poboru podatku. Ustawodawca przewidział bowiem sytuacje, w których tego rodzaju wypłaty mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Kwestię tę pomijamy, gdyż pisaliśmy o tym niedawno w Biuletynie Informacyjnym nr 31 z 1 listopada 2011 r., w artykule pt. "Podział w spółce z o.o. zatrzymanego w latach ubiegłych zysku".

• zaliczka na poczet dywidendy wypłacana krajowej osobie prawnej
Gdy zaliczka na dywidendę zostanie wypłacona krajowej osobie prawnej, spółka wypłacająca zobowiązana jest w dniu dokonania wypłaty pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (gdy wypłata nie korzysta ze zwolnienia od podatku). Kwotę tego podatku powinna przekazać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. W tym samym terminie spółka wypłacająca powinna przesłać podatnikowi (wspólnikowi) informację CIT-7 - o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Ponadto ww. spółka powinna przesłać do urzędu skarbowego, właściwego według siedziby podatnika, roczną deklarację CIT-6R - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Powyższe wynika z art. 26 ust. 3 i 3a oraz art. 26a ustawy o PDOP.

• zaliczka na poczet dywidendy wypłacana zagranicznej osobie prawnej
W tym przypadku kwotę pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego spółka wypłacająca przekazuje na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Ponadto spółka wypłacająca jest zobowiązana przesłać do ww. urzędu skarbowego roczną deklarację o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego CIT-10Z - do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Oprócz tego, ww. spółka powinna przesłać podatnikowi (wspólnikowi) oraz do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2R) - w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, a w razie zaprzestania działalności przed upływem tego terminu - do dnia zaprzestania działalności.

Kwestie te uregulowano w art. 26 ust. 3-3d ustawy o PDOP.

Informacja IFT-2 może być sporządzana także przed upływem ww. terminów. Następuje to jednak wyłącznie na wniosek podatnika. Wówczas płatnik w ciągu 14 dni od dnia złożenia tego wniosku jest zobowiązany do sporządzenia IFT-2 i przesłania jej podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku sporządzenia (i przesłania) IFT-2R także po zakończeniu roku.

• zaliczka na poczet dywidendy wypłacana krajowej osobie fizycznej
Zaliczka na poczet dywidendy, wypłacana na rzecz krajowej osoby fizycznej, stanowi dla tej osoby przychód z kapitałów pieniężnych (analogicznie jak dywidenda). Od przychodu tego spółka wypłacająca (płatnik) pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Ustawodawca nie przewidział tu możliwości zwolnienia od poboru podatku.

Kwotę pobranego podatku spółka (płatnik) przekazuje, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby spółki, a gdy spółka nie posiada siedziby - według miejsca prowadzenia działalności (art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF).

Spółka wypłacająca ww. należność powinna przesłać do ww. urzędu skarbowego roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a w przypadku zaprzestania działalności przed tym terminem - do dnia zaprzestania działalności (płatnik nie ma obowiązku przesyłania PIT-8AR podatnikowi). Otrzymanej dywidendy osoby fizyczne nie wykazują w zeznaniu podatkowym.

• zaliczka na poczet dywidendy wypłacana zagranicznej osobie fizycznej
Wypłacając zaliczkę na dywidendę zagranicznej osobie fizycznej, na spółce wypłacającej ciążą takie same obowiązki, jak w przypadku wypłaty na rzecz krajowej osoby fizycznej. Dodatkowo spółka zobowiązana jest przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1R) - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, a w razie zaprzestania działalności przed upływem tego terminu - do dnia zaprzestania działalności (art. 42 ust. 2-3 ustawy o PDOF). Jeżeli zagraniczna osoba fizyczna złoży pisemny wniosek o wydanie informacji IFT-1 przed ww. terminem, płatnik powinien ją sporządzić i wysłać podatnikowi oraz do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od złożenia tego wniosku, przy czym nie zwalnia go to z obowiązku złożenia IFT-1R także po zakończeniu roku.

WAŻNE: Płatnicy zobowiązani są sporządzać i przesyłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacje IFT-1/IFT-1R i IFT-2/IFT-2R także wtedy, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym nie są zobowiązani do poboru podatku.

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w ewidencji księgowej spółki wypłacającej
Wypłata w ciągu roku obrotowego zaliczki na poczet przyszłej dywidendy traktowana jest jako śródroczny podział wyniku finansowego netto jednostki (art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości). W księgach rachunkowych spółki wypłacającej ewidencja księgowa wypłaty ww. zaliczki może wyglądać następująco:
  • Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
  • Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika);

• zarachowanie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej zaliczki:
  • Wn konto 24, Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne";

• (WB) wypłata zaliczki w kwocie pomniejszonej o zryczałtowany podatek dochodowy:
  • Wn konto 24, Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący";

• (WB) przekazanie zryczałtowanego podatku dochodowego na rachunek właściwego urzędu skarbowego:
  • Wn konto 22, Ma konto 13-0.


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

poprzednia  

1 2

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.