eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Prywatny samochód osobowy: kilometrówka 2013

Prywatny samochód osobowy: kilometrówka 2013

2012-12-24 10:07

Prywatny samochód osobowy: kilometrówka 2013

Prywatny samochód osobowy: kilometrówka 2013 © Mario Lopes - Fotolia.com

Prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i rozliczać kilometrówkę muszą przedsiębiorcy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują niestanowiące składników majątku firmy samochody osobowe. Kilometrówką posługują się także pracownicy, którzy odbywają podróż służbową swoimi prywatnymi samochodami. Czym jest kilometrówka? - niczym innym jak iloczynem przejechanych służbowo kilometrów samochodem osobowym oraz określonej stawki za 1 km jego przebiegu.
Art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że kosztami uzyskania przychodów nie są wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach. Podobna regulacja znalazła się w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tym że tutaj ograniczenie to dotyczy jedynie wykorzystywanych w działalności samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika. Nie obejmuje ono także (w obydwu ustawach) samochodów użytkowanych na podstawie umowy leasingu.

Co za tym idzie, w przypadku updof ustawodawca podchodzi do kwestii wykorzystywania w prowadzonej firmie samochodów osobowych bardziej rygorystycznie, a to z uwagi na fakt, że w działalności takiej przedsiębiorca może używać także swój prywatny samochód osobowy i kilometrówka ma ograniczyć nadużycia w zakresie zaliczania do kosztów firmy wydatków związanych z eksploatacją takich pojazdów.

Trzeba przy tym pamiętać, że kilometrówka określa tutaj jedynie maksymalny limit odliczenia. Do kosztów uzyskania przychodu natomiast podatnik może zaliczyć jedynie wydatki faktycznie poniesione na dany samochód.

W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w której odnotowywane są wyjazdy służbowe. W ewidencji tej winny znaleźć się co najmniej następujące informacje: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

fot. Mario Lopes - Fotolia.com

Prywatny samochód osobowy: kilometrówka 2013

Prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i rozliczać kilometrówkę muszą przedsiębiorcy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują niestanowiące składników majątku firmy samochody osobowe.


Trzeba przy tym pamiętać, podatnik musi sporządzać miesięczne zestawienia poniesionych wydatków na takie pojazdy na podstawie faktur (czy rachunków) je dokumentujących, zawierających numer rejestracyjny samochodu (obowiązek taki wynika z pkt 13 objaśnień w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Tak sporządzone miesięczne zestawienie stanowi podstawę zaksięgowania wydatków ponoszonych na dany samochód w księdze przychodów i rozchodów (przy czym wartość takich wydatków, uznanych za koszty uzyskania przychodu, nie może przekroczyć limitu kilometrówki; w uproszczeniu mówiąc za dany okres rozliczeniowy podatnik zalicza w ciężar kosztów kwotę wynikającą z ewidencji przebiegu pojazdu, czyli kilometrówkę, albo sumę poniesionych wydatków, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa w rachunku narastającym, uwzględniając przy tym wysokość wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych w poprzednich miesiącach danego roku).

Sytuacja jest zgoła odmienna w przypadku odbywanej przez pracownika podróży służbowej należącym do niego samochodem osobowym.

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. Na wniosek pracownika może on przy tym wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona odrębnych przepisach.

W tym przypadku pracownikowi jest wypłacane świadczenie w wysokości ustalonej kilometrówki, nie zaś w wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Nie musi on tutaj przedstawiać pracodawcy jakichkolwiek dowodów potwierdzających faktycznie poniesione wydatki. Z drugiej strony tak wypłacone świadczenie pokrywa wszelkie wydatki związane z wykorzystywaniem przez pracownika jego samochodu do odbycia podróży służbowej. Warto także wiedzieć, że wypłacona pracownikowi kilometrówka korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym.

Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, o których mowa wyżej, zostały z kolei określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wynoszą one:
  1. dla samochodu osobowego:
    a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
    b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
  2. dla motocykla - 0,2302 zł,
  3. dla motoroweru - 0,1382 zł.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację powyższego rozporządzenia, dotyczące podwyżki tych stawek. Według projektu, maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić: dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,97 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,01 zł, dla motocykla - 0,92 zł, a dla motoroweru - 0,81 zł.

Rząd tłumaczy podwyżkę kilometrówki w 2013 r. wzrastającymi kosztami eksploatacji pojazdów, spowodowane m.in. podwyżkami cen paliw (ostatnia nowelizacja rozporządzenia w zakresie stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych przeprowadzona była w październiku 2007 r.).

Niestety wszystko wskazuje na to, że projekt w najbliższym czasie nie wejdzie w życie. Pierwotnie proponowano, aby zmiana rozporządzenia weszła w życie już z dniem 1 stycznia 2012 r. (sam projekt jest z roku 2011), jednak prace nad rozporządzeniem nadal trwają. Projekt został przekazany, w ramach uzgodnień międzyresortowych, do Ministerstwa Finansów. To natomiast podwyżkom stawek nie jest przychylne (gdyż wiąże się to z większymi obciążeniami dla budżetu państwa).

Przydatne linki
Kalkulator kilometrówki

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: