eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przekształcenie spółki z o.o. a nadany NIP

Przekształcenie spółki z o.o. a nadany NIP

2013-02-08 10:16

Przekształcenie spółki z o.o. a nadany NIP

Przekształcenie spółki z o.o. a nadany NIP © Iurii Sokolov - Fotolia.com

Spółka jawna mająca powstać w wyniku przekształcenia spółki z o.o. będzie sukcesorem przyznanego na rzecz spółki z o.o. numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2013 r. nr IPTPP1/443-947/12-3/MH.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Rozważane jest przekształcenie spółki z o.o. w handlową spółkę osobową w postaci spółki jawnej zgodnie z art. 551 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych. Ponieważ sam proces przekształcenia czynnego podmiotu gospodarczego nie zmienia sytuacji majątkowej spółki, a chwilą przekształcenia jego formy prawnej jest trudny do przewidzenia moment wpisu przekształconej Spółki przez Sąd do Krajowego Rejestru Sądowego – istotnym jest dla prawidłowości rozliczeń i realizowanych umów posiadanie tego samego numeru NIP dla przekształconego podmiotu. Wszelkie rejestry u kontrahentów i bazy danych są bowiem po numerze NIP i każda zmiana numeru powodowałaby powstanie nowego podmiotu w tych bazach bez możliwości rozliczeń ciągłych. W związku z tym zadano pytanie, czy powyższe przekształcenie spowoduje zmianę numeru identyfikacji podatkowej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 cyt. ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie: innej osoby prawnej (osób prawnych); osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

fot. Iurii Sokolov - Fotolia.com

Przekształcenie spółki z o.o. a nadany NIP

Spółka jawna mająca powstać w wyniku przekształcenia spółki z o.o. będzie sukcesorem przyznanego na rzecz spółki z o.o. numeru identyfikacji podatkowej (NIP).


Natomiast w świetle art. 93a § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku: przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:
1. przekształcenia innej osoby prawnej,
2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej
- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Przepis art. 93a § 1 – w świetle art. 93a § 2 stosuje się odpowiednio do:
1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
a. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
b. spółki kapitałowej;
2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Zauważyć należy, że wskazane przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, regulując kwestię następstwa prawnego na gruncie przepisów prawa podatkowego, stanowią normy lex generali. Oznacza to, że jeżeli w przepisach prawa podatkowego przewidziane zostały inne, bardziej szczegółowe przepisy regulujące ww. kwestię (lex specjalis), to tym samym mają one pierwszeństwo przed normami bardziej ogólnymi (w tym przypadku przed przepisami Ordynacji podatkowej), co wynika z zasady lex specjalis derogat legi generali.

Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Zgodnie z art. 551 § 1ww. ustawy, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: