eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek dochodowy od wynagrodzenia za poręczenie kredytu

Podatek dochodowy od wynagrodzenia za poręczenie kredytu

2013-06-04 13:06

Podatek dochodowy od wynagrodzenia za poręczenie kredytu

Podatek dochodowy od wynagrodzenia za poręczenie kredytu © pressmaster - Fotolia.com

Wynagrodzenie wypłacane przez spółkę akcjonariuszowi w niej zatrudnionemu umowę o pracę oraz akcjonariuszowi niezatrudnionemu, za poręczenie kredytu w postaci podpisania weksla in blanco, stanowić będzie dla tych akcjonariuszy przychód z innych źródeł. Na spółce będzie ciążył obowiązek wystawienia z tego tytułu informacji PIT-8C. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23.05.2013 r. nr IPTPB1/415-165/13-4/MD.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Prezes spółki zatrudniony w niej na umowę o pracę, będący jednocześnie jej akcjonariuszem, wraz z innym akcjonariuszem niezatrudnionym w spółce otrzymali w listopadzie i grudniu 2012 r. wynagrodzenie za poręczenie kredytu przeznaczonego na działalność obrotową spółki. Poręczenie to nastąpiło na podstawie wystawionego weksla in blanco. Zadano pytanie, do jakiego źródła przychodu zaliczyć powyższe wynagrodzenie oraz jakie są z tego tytułu obowiązki płatnika? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów są tzw. inne źródła.

fot. pressmaster - Fotolia.com

Podatek dochodowy od wynagrodzenia za poręczenie kredytu

Wynagrodzenie wypłacane przez spółkę akcjonariuszowi w niej zatrudnionemu umowę o pracę oraz akcjonariuszowi niezatrudnionemu, za poręczenie kredytu w postaci podpisania weksla in blanco, stanowić będzie dla tych akcjonariuszy przychód z innych źródeł.


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Wskazać należy, że użyty przez ustawodawcę zwrot „w szczególności” wskazuje na to, że katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym i w związku z tym poza wymienionymi w tym przepisie, także inne przychody mogą być przychodami „z innych źródeł”. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, w którym u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Do tego rodzaju źródła przychodu należy zaliczyć te wszystkie przychody (korzyści majątkowe), które nie mieszczą się w ściśle określonych kategoriach przychodów, wymienionych w pkt 1-8 ust. 1 art. 10 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282 ze zm.), zapłatę weksla można zabezpieczyć poręczeniem wekslowym (aval) co do całości sumy wekslowej lub do jej części. Poręczenie wekslowe może dać osoba trzecia lub nawet osoba podpisana na wekslu.

Zgodnie natomiast z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. (…)

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę Akcjonariuszowi zatrudnionemu w Spółce na umowę o pracę oraz Akcjonariuszowi niezatrudnionemu w Spółce, za poręczenie Wnioskodawcy kredytu, w postaci podpisania weksla in blanco, stanowić będzie dla tych Akcjonariuszy przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak wskazano we wniosku na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast stosownie do postanowień art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba która otrzymała taki przychód jest zobowiązana wykazać go w zeznaniu podatkowym, jako przychód z innych źródeł i obliczyć podatek według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: