eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Rejestracja samochodu wyklucza zwrot podatku akcyzowego

Rejestracja samochodu wyklucza zwrot podatku akcyzowego

2017-04-13 13:31

Rejestracja samochodu wyklucza zwrot podatku akcyzowego

Zarejestrowałeś samochód? Nie odzyskasz akcyzy © Rostislav Sedlacek - Fotolia.com

Podatnik może otrzymać zwrot zapłaconej akcyzy od samochodu, który został pierwotnie przywieziony do Polski a następnie z niej wywieziony. Warunkiem ubiegania się o zwrot jest jednak brak rejestracji takiego pojazdu w kraju - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.04.2017 r. nr 2461-IBPP4.4513.37.2017.1.BP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Samochód osobowy został sprowadzony z terytorium UE do Polski. Przed jego pierwszą rejestracją w kraju został zapłacony podatek akcyzowy, po czym samochód zarejestrowano. Następnego dnia rejestracja została cofnięta, gdyż na auto pojawił się kupiec i samochód został wyeksportowany poza Unię Europejską.

W kraju samochód był niespełna tydzień po jego rejestracji (która została cofnięta). Dlatego też zadano pytanie, czy w takim przypadku można wystąpić o zwrot zapłaconej akcyzy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 100 ust. 1 ustawy w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
a. wyprodukowanego na terytorium kraju,
b. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

fot. Rostislav Sedlacek - Fotolia.com

Zarejestrowałeś samochód? Nie odzyskasz akcyzy

Zapłacony od sprowadzonych samochodów podatek akcyzowy można odzyskać, gdy te opuszczą Polskę. Warunkiem zwrotu jest jednak brak rejestracji w kraju takiego pojazdu.


W myśl art. 100 ust. 4 ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.

Stosowanie do art. 107 ust. 2 ustawy zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie niższej niż minimalna kwota zwrotu.

Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, którymi są w szczególności: dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem.

W myśl art. 107 ust. 4 ustawy do wniosku o zwrot załącza się dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, o których mowa w ust. 3.

Stosownie do art. 107 ust. 5 ustawy organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, są właściwy naczelnik urzędu skarbowego i właściwy dyrektor izby administracji skarbowej.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 128 ze zm.), zwanej dalej ustawą Prawo o ruchu drogowym, dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

W myśl art. 72 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji dokonuje się na podstawie:
1. dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5;
2. karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3. świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane;
4. zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
5. dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
6. dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
6a. dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
7. (uchylony);
8. (uchylony);
9. (uchylony).

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

W myśl art. 74 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym czasowej rejestracji dokonuje się:
1. z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;
2. na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia:
a. wywozu pojazdu za granicę,
b. przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c. przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;
3. na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań.(...)

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że jednym z warunków umożliwiających zwrot akcyzy od samochodu osobowego będącego przedmiotem eksportu jest brak jego rejestracji na terytorium kraju. Użyte w art. 107 ust. 1 ustawy sformułowanie, że zwrot zapłaconej akcyzy przysługuje jeżeli samochód osobowy nie był wcześniej zarejestrowany „na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego” oznacza, że w momencie wywozu samochodu za granicę samochód nie tylko nie jest zarejestrowany, ale i nie był zarejestrowany na terytorium kraju w przeszłości. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dokonał rejestracji samochodu w urzędzie komunikacji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Zatem w analizowanym przypadku nie zostanie spełniony jeden z podstawowych warunków umożliwiających uzyskanie zwrotu akcyzy zapłaconej na terytorium kraju w przypadku dokonania eksportu samochodu osobowego tj. warunek aby przedmiotowy samochód osobowy nie był wcześniej zarejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Ustawodawca w art. 107 ust. 1 ustawy nie uzależnia prawo do zwrotu od okresu użytkowania samochodu bądź od typów rejestracji, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym tj. rejestracji w trybie art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz czasowej rejestracji w trybie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tym samym niedochowanie wymogu braku rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju powoduje, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zwrotu akcyzy na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy. Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w niniejszym przypadku Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu akcyzy. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: