eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Od kiedy nowe przepisy ulgi na złe długi w VAT?

Od kiedy nowe przepisy ulgi na złe długi w VAT?

2013-03-31 11:22

Od kiedy nowe przepisy ulgi na złe długi w VAT?

Od kiedy nowe przepisy ulgi na złe długi w VAT? © Ruff - Fotolia.com

Jeżeli nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona do dnia 31 grudnia 2012 r., a więc przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy o VAT, zastosowanie w tym zakresie znajdą przepisy ustawy w jej dotychczasowym brzmieniu (tj. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r.). Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 13.03.2013 r. nr ITPP1/443-1547/12/IK.

Przeczytaj także: Skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT po upływie 2 lat?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka, czynny podatnik VAT, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali użytkowych. Posiada szereg nieruchomości, które w roku 2012 były remontowane i modernizowane. W tym celu spółka nabyła usługi budowlane, za które kontrahenci nie otrzymają należnej zapłaty do dnia 31 grudnia 2012 r. Może to dotyczyć wydatków inwestycyjnych udokumentowanych fakturami, których termin płatności przypadał na okres czerwiec 2011 – czerwiec 2012. Spółka przewiduje, że kontrahenci pomimo upływu 180 dni od terminu płatności należności, nie zawiadomią jej do 31 grudnia 2012 r. o zamiarze korekty podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o VAT. Zadano pytanie czy na spółce w rozliczeniu za miesiąc styczeń 2013 r. na postawie art. 89b ust. 1 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. w przypadku nieuregulowania do dnia 31 stycznia 2013 r. należności za wykonane roboty budowlane, w przypadku, gdy 31 grudnia 2012 r. upłynęło 180 dni od daty terminu płatności należności, który to termin płatności został określony w fakturze VAT lub umowie, będzie spoczywał obowiązek korekty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur, który to podatek naliczony został odliczony przez Spółkę od podatku należnego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Możliwość rozliczenia podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności uregulowana została przez ustawodawcę w Dziale IX Rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z art. 89a ust. 1 cyt. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r., podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ww. ustawy).

fot. Ruff - Fotolia.com

Od kiedy nowe przepisy ulgi na złe długi w VAT?

Jeżeli nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona do dnia 31 grudnia 2012 r., a więc przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy o VAT, zastosowanie w tym zakresie znajdą przepisy ustawy w jej dotychczasowym brzmieniu.


W myśl art. 89a ust. 2 cyt. ustawy, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:
1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;
3. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
4. wierzytelności nie zostały zbyte;
5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
6. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Stosownie do art. 89a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 pkt 6. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 pkt 6.

Jak stanowi art. 89a ust. 4 ww. ustawy w przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej w ust. 1 należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Podatnik obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego określonej w ust. 1, zawiadomić o korekcie, o której mowa w ust. 1, właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego (art. 89a ust. 5 ustawy).

Z kolei z art. 89a ust. 6 ustawy wynika, że podatnik w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego wymienionej w ust. 1 obowiązany jest również zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopia zawiadomienia jest przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

Ponadto, zgodnie z art. 89a ust. 7 ustawy, przepisów ust. 1-6 nie stosuje się, jeżeli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4.

Powołane wyżej przepisy dopuszczają zatem możliwość dokonania przez podatnika korekty podatku należnego, który powstał w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy nabywca towaru bądź usługi, nie dokonał zapłaty na rzecz dostawcy. Zauważyć należy, iż tylko łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy, daje prawo do skorygowania podatku należnego.

W myśl art. 89b ust. 1 ww. ustawy, w przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6, i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (dłużnik) jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia.

Stosownie do art. 89b ust. 2 ustawy, w przypadku częściowego uregulowania należności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: