eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory › Podatek od sprzedaży nieruchomości

Ze sprzedaży uzyskano dochód w wysokości 85 000,00 zł.

Należny podatek od sprzedaży nieruchomości wyniesie: 11 862,00 zł.

Dochód uzyskany
ze sprzedaży
Dochód zwolniony
z podatku
Podstawa obliczenia
podatku
Podatek
należny
85 000,00 zł 22 566,37 zł 62 434 zł 11 862 zł

Powyższe wyliczenie zostało wykonane przy założeniach:

 • rok nabycia nieruchomości: 2015
 • rok sprzedaży nieruchomości: 2015
 • przychód uzyskany ze sprzedaży: 565 000,00 zł
 • koszty uzyskania przychodów: 480 000,00 zł
 • suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych: 0,00 zł
 • kwota przychodu ze sprzedaży przeznaczona na własne cele mieszkaniowe: 150 000,00 zł

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości czy praw majątkowych (poza działalnością gospodarczą) nie w każdym przypadku jest objęta podatkiem dochodowym. Jeżeli zaś w podatku tym źródło powstaje, ustalenie prawidłowej wartości należnego podatku nie należy do najprostszych zadań. Dlatego też serwis eGospodarka.pl oddaje w ręce swoich użytkowników Kalkulator podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości.

Kalkulator podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, na podstawie danych wpisanych przez użytkownika, nie tylko wyliczy, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, kwotę uzyskanego ze sprzedaży dochodu, dochodu zwolnionego od podatku (tudzież poniesionej straty), czy samego zobowiązania podatkowego, ale także podpowie, czy dana transakcja w ogóle będzie objęta podatkiem dochodowym. Upływ odpowiedniego okresu czasu pomiędzy datą nabycia a sprzedaży spowoduje bowiem, że transakcja zbycia w ogóle podatkiem dochodowym nie będzie objęta, o czym kalkulator powiadomi stosownym komunikatem.

Zasada działania kalkulatora:

Kalkulator podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości wymaga podania kilku informacji, w celu prawidłowego ustalenia wartości należnego zobowiązania podatkowego. Są to m.in.:

 • rok nabycia nieruchomości - chodzi tutaj zarówno o nabycie nieodpłatne (w postaci chociażby darowizny) jak i odpłatne (np. zakup). W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku należy podać rok śmierci spadkodawcy, a nie rok przeprowadzenia rozprawy sądowej czy uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku.
 • rok sprzedaży nieruchomości - rok, w którym faktycznie doszło do przeniesienia własności nieruchomości, czyli sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (a nie np. umowy przedwstępnej).
 • przychód uzyskany ze sprzedaży - kwota otrzymana od kupującego (wynikająca z aktu notarialnego) pomniejszona o tzw. koszty odpłatnego zbycia. Do kosztów odpłatnego zbycia można zaliczyć m.in. koszty pośrednika nieruchomości, reklamy, czy też notarialne, jeżeli te ciążą na zbywcy.
 • koszty uzyskania przychodów - określane są w różny sposób w zależności od metody nabycia nieruchomości. I tak:
  • jeżeli nieruchomość bądź prawa majątkowe zostały nabyte w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, kosztami uzyskania przychodu są udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
  • w pozostałych przypadkach koszty uzyskania przychodu stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.
  Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku wysokość poniesionych nakładów ustala się na podstawie faktury w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

  Koszty nabycia bądź wytworzenia mogą przy tym co roku być podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 • suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych - obejmuje faktycznie dokonane w okresie posiadania nieruchomości odpisy amortyzacyjne. Te mogły wystąpić w przypadku chociażby wcześniejszego najmu zbywanej obecnie nieruchomości czy prawa majątkowego, podatek z tytułu którego był rozliczany na zasadach ogólnych, w związku z czym odpisy takie stanowiły koszt uzyskania przychodu z najmu.
 • kwota przychodu ze sprzedaży przeznaczona na własne cele mieszkaniowe - jak sama nazwa wskazuje, obejmuje tę część środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości bądź prawa majątkowego, które podatnik zamierza przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe (a więc związane z zaspokojeniem jego potrzeb mieszkaniowych).

  Warto dodać, iż środki finansowe muszą zostać przeznaczone na ten cel w ciągu dwóch lat, licząc od końca tego roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, aby wydatki takie mogły wpłynąć na zmniejszenie daniny należnej państwu z tytułu sprzedaży nieruchomości.

  Własnym celem mieszkaniowym jest m.in. zakup innej nieruchomości mieszkalnej bądź udziału w takiej nieruchomości, zakup gruntu pod budowę czy sama budowa budynku mieszkalnego, a także rozbudowa już istniejącego czy też adaptacja budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne. Mieszczą się tutaj również remonty posiadanych nieruchomości mieszkalnych, jak też spłata zaciągniętych w bankach kredytów i pożyczek (wraz z odsetkami) na powyższe cele. Pełny katalog celów mieszkaniowych znajduje się w art. 21 ust. 25-30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kalkulator ma charakter poglądowy.

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: