eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory › Zaliczka na podatek dochodowy, podatek liniowy

Zaliczka na podatek dochodowy - podatek liniowy

Kalkulator zaliczki na podatek dochodowy liczonej wg stawki liniowej służy do określenia wartości tej zaliczki przy kwocie przychodu, kosztów uzyskania przychodu i przysługujących odliczeniach. Użytkownicy mają możliwość korzystania z dwóch odsłon tego kalkulatora:

  • miesięcznej – umożliwia wpisanie poszczególnych wartości odnoszących się do konkretnych miesięcy i wyliczenie zaliczki na podatek za każdy miesiąc odrębnie.

    Bardzo przydatna może tutaj okazać się funkcja zapisu w aktówce, dzięki której użytkownik zachowa wcześniejsze obliczenia. Rozwiązanie to powoduje, że przy obliczaniu zaliczki za następny miesiąc użytkownik nie musi ponownie wpisywać danych z poprzednich okresów danego roku podatkowego. Możliwe jest zapisywanie większej liczby sporządzanych szablonów obliczeń, co z kolei może okazać się przydatne przy planowaniu podatkowym. Opcja zapisu w aktówce dostępna jest po wykonaniu obliczeń przez kalkulator.
  • uproszczonej - pozwala na szybkie obliczenie należnej zaliczki za ostatni miesiąc na podstawie danych sumarycznych z poprzednich miesięcy (w tym wpłaconych już zaliczek).

Kalkulator zaliczki na podatek dochodowy posiada także dodatkową funkcję, która w sytuacji, gdy wartość zaliczek wpłaconych za poprzednie okresy rozliczeniowe przekroczy kwotę podatku należnego za cały badany okres – wyliczy, jaka wartość dodatkowego przychodu nie spowoduje powstania zobowiązania podatkowego, czyli mówiąc w uproszczeniu, ile można jeszcze zarobić, aby nie wystąpił podatek. Kalkulator liczy zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującą w danym roku stawką podatku liniowego.

UWAGA 1:
Polski Ład zniósł od 1 stycznia 2022 r. możliwość odliczania zapłaconej składki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami kalkulator przy liczeniu zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od stycznia do maja 2022 r. nie odlicza od podatku wprowadzonych przez użytkownika składek zdrowotnych.

UWAGA 2: 1 lipca 2022 r. weszła w życie nowelizacja Polskiego Ładu, która pozwala przedsiębiorcom rozliczającym się podatkiem liniowym odliczyć od dochodu zapłacone składki zdrowotne. Limit odliczenia to 8700 zł za cały rok podatkowy. Kalkulator uwzględnia ten limit, w polu "składka na ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w tym miesiącu" należy więc podać pełną zapłaconą kwotę składki (kalkulator sam sprawdzi, czy limit nie został już przekroczony i nie odliczy więcej niż 8700 zł). Nowe przepisy obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. W związku z tym, że przedsiębiorcy opłacają zaliczkę na PIT na podstawie dochodu obliczanego narastająco od początku roku (po uzupełnieniu w kalkulatorze kwot składki zdrowotnej zapłaconej w miesiącach I-V 2022) powstaje nadpłata podatku za okres od stycznia do maja 2022 r., którą kalkulator uwzględnia przy obliczaniu zaliczki za czerwiec i II kwartał 2022 r. (oraz kolejnych).

UWAGA 2: Limit odliczenia składki zdrowotnej na 2023 rok został ustalony na 10200 zł (kalkulator uwzględnia ten limit)

dane miesięczne łączne kwoty od początku roku

  Uzyskane przychody Poniesione koszty Dochód / strata narast. Składki na ub. społeczne * Składka na ub. zdrowotne** Zaliczka na podatek
za ten miesiąc
zapłacone
w tym miesiącu
narast. zapłacona
w tym miesiącu
narast.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
R: 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00

Uwaga! Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W polach dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne w danym miesiącu należy podawać wartość składek podlegających w tym miesiącu odliczeniu - czyli zapłaconych, a nie należnych za dany miesiąc. Termin płatności składek za dany miesiąc przypada bowiem w miesiącu następnym (do 20-tego dnia następnego miesiąca). I tak przykładowo składki należne za styczeń są regulowane w lutym i podlegają odliczeniu w miesiącu lutym a nie styczniu (chyba że przedsiębiorca dokona ich zapłaty jeszcze w styczniu). Stąd należy je podać jako odliczenie miesiąca lutego.

* Składki na ubezpieczenie społeczne płacone z tytułu prowadzonej firmy przedsiębiorca może zaliczyć bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodu bądź potraktować jako odliczenie od dochodu. Wybór sposobu ich rozliczenia jest dowolny. Należy jedynie pamiętać, aby składek tych z jednej strony nie zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu, zaś z drugiej uznać jako odliczenie od dochodu (a więc aby nie uwzględnić ich w rachunku podatkowym dwukrotnie).

** W polu składki na ubezpieczenie zdrowotne należy podać:

  • w latach 2015 - 2021 - kwotę składki podlegającej odliczeniu, a nie wpłacanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS wpłacana jest bowiem składka w wysokości 9% podstawy jej naliczenia, zaś odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy naliczenia tej składki (i tę wartość należy podać).
  • od 2022 roku - kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w przypadku podatku liniowego składka zdrowotna za dany miesiąc obliczana jest jako 4,9% dochodu osiągniętego w miesiącu poprzednim, ale z zastrzeżeniem, że podstawa składki nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia).

UWAGA 1:
Polski Ład zniósł od 1 stycznia 2022 r. możliwość odliczania zapłaconej składki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami kalkulator przy liczeniu zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od stycznia do maja 2022 r. nie odlicza od podatku wprowadzonych przez użytkownika składek zdrowotnych.

UWAGA 2: 1 lipca 2022 r. weszła w życie nowelizacja Polskiego Ładu, która pozwala przedsiębiorcom rozliczającym się podatkiem liniowym odliczyć od dochodu zapłacone składki zdrowotne. Limit odliczenia to 8700 zł za cały rok podatkowy. Kalkulator uwzględnia ten limit, w polu "składka na ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w tym miesiącu" należy więc podać pełną zapłaconą kwotę składki (kalkulator sam sprawdzi, czy limit nie został już przekroczony i nie odliczy więcej niż 8700 zł). Nowe przepisy obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. W związku z tym, że przedsiębiorcy opłacają zaliczkę na PIT na podstawie dochodu obliczanego narastająco od początku roku (po uzupełnieniu w kalkulatorze kwot składki zdrowotnej zapłaconej w miesiącach I-V 2022) powstaje nadpłata podatku za okres od stycznia do maja 2022 r., którą kalkulator uwzględnia przy obliczaniu zaliczki za czerwiec i II kwartał 2022 r. (oraz kolejnych).

UWAGA 2: Limit odliczenia składki zdrowotnej na 2023 rok został ustalony na 10200 zł (kalkulator uwzględnia ten limit)


Zasada działania kalkulatora:

W celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy wg stawki liniowej należy podać kwoty przychodu, kosztów jego uzyskania, a także przysługujących odliczeń.

  • W wersji miesięcznej powyższe wartości winny obejmować dane za poszczególne miesiące (ich sumowanie w celu ustalenia wartości narastających wykonuje się automatycznie). Po kliknięciu „Oblicz” kalkulator wyliczy zaliczki na podatek dochodowy za wszystkie okresy, w których te powinny wystąpić zgodnie z obowiązującą w danym roku stawką liniową.
  • W wersji uproszczonej należy podać sumy uzyskanych przychodów, kosztów ich uzyskania jak i przysługujących odliczeń narastają od początku roku podatkowego do końca tego okresu, za który zaliczka jest ustalana. Konieczne jest podanie także sumy zaliczek na podatek dochodowy za poprzednie okresy rozliczeniowe danego roku, aby kalkulator uwzględnił je przy obliczaniu zaliczki bieżącej.

Pola pozostawione puste są traktowane jako wartości zerowe.

Kalkulator ma charakter poglądowy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: