eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory podatkowe › Ryczałt samochodowy na jazdy lokalne

Ryczałt samochodowy na jazdy lokalne

Pracodawca może refundować pracownikowi koszty używania prywatnego pojazdu (samochodu, motocykla lub motoroweru) w jazdach lokalnych do celów służbowych przyznając mu ryczałt pieniężny. Należy jednak pamiętać, że ilość kilometrów, za które pracodawca może wypłacić ryczałt, jest limitowana. Ponadto w większości przypadków ryczałt taki jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ile mieszkańców liczy gmina lub miasto, w której pracownik jest zatrudniony?
do 100 000 100 000 - 500 000 powyżej 500 000

Zasada działania kalkulatora:

 • W polu "Rodzaj pojazdu/pojemność skokowa silnika" w przypadku samochodu należy wskazać pojemność skokową silnika, w przeciwnym razie wybrać rodzaj pojazdu, w stosunku do którego będzie liczona wartość pieniężna ryczałtu (motocykl lub motorower).
 • Następnie należy podać ilość mieszkańców miasta lub gminy, w której pracownik jest zatrudniony (chodzi o miejsce świadczenia pracy, które pracownik ma wpisane w umowie o pracę np. miasto Bełchatów czy gmina Bełchatów, ryczałt przysługuje bowiem tylko za jazdy w ramach miejsca świadczenia pracy podanego na umowie).
 • W polu "Ilość kilometrów" pojawi się automatycznie maksymalny limit kilometrów, jaki może być przyznany w ramach ryczałtu dla miejscowości o wskazanej wielkości. Użytkownik w tym miejscu może wstawić dowolną inną liczbę kilometrów (np. w sytuacji, gdy pracodawca przyznał pracownikowi ryczałt na mniejszą liczbę kilometrów bądź gdy mamy do czynienia z zawodami, w których możliwe jest uwzględnianie większej liczby kilometrów). Uwaga: należy podać liczbę pełnych kilometrów.
 • W polu "zł/km" zostanie automatycznie podana wartość stawki za 1 km dla określonego wyżej pojazdu. Użytkownik w tym miejscu może wstawić także inną wartość, jeżeli np. zamierza obliczyć wartość należnego ryczałtu dla innej stawki.
 • W polu "Ilość dni nieobecności w pracy pracownika" należy podać liczbę dni roboczych w miesiącu, podczas których pracownik był nieobecny z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności. Do dni nieobecności pracownika należy również doliczyć każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych np. w przypadku, gdy samochód czekał w warsztacie na naprawę. Liczba ta nie może być większa niż 22. Podanie ilości dni nieobecności pozwoli na automatyczne zmniejszenie należności, którą należy wypłacić pracownikowi z tytułu używania prywatnego samochodu na jazdy lokalne do celów służbowych.
 • Większość ryczałtów za samochód jest opodatkowanych. W polu "Stawka podatku" należy wybrać stawkę, wg jakiej będzie liczony podatek.

Przykład

Pracodawca przyznał pracownikowi miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu w jazdach lokalnych do celów służbowych odpowiadający przejechaniu 300 km (pracownik pracuje w miejscowości do 100 000 mieszkańców, jest to więc maksymalny możliwy ryczałt dla tej wielkości miejscowowści). Samochód, którego pracownik używa do celów służbowych ma pojemność skokową silnika 1 200 cm3. Pracownik był w minionym miesiącu na 2-dniowym zwolnieniu lekarskim. Ryczałt ten jest opodatkowany 19% stawką podatku. W celu ustalenia, ile wyniesie wartość ryczałtu, jaką należy wypłacić pracownikowi za miniony miesiąc, pracodawca powinien:

 • w polu "Rodzaj pojazdu/pojemność skokowa silnika" wybrać "powyżej 900 cm3" (automatycznie zostanie uzupełnione pole "zł/km"
 • zaznaczyć: do 100 000 mieszkańców (automatycznie zostanie uzupełnione pole "Ilość kilometrów")
 • pole "Ilość kilometrów" pozostawić bez zmian
 • pole "zł/km" pozostawić bez zmian
 • w polu "Ilość dni nieobecności w pracy pracownika" wybrać "2"
 • w polu "Stawka podatku" wybrać 19%
 • kliknąć przycisk "Oblicz"

Uwaga!!!

§ 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

 1. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, z uwzględnieniem ust. 2-4, ustala pracodawca.
 2. Limit, o którym mowa w ust. 1, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:
  a) 300 km - do 100 tys. mieszkańców,
  b) 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
  c) 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.
 3. Limit, o którym mowa w ust. 1, dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 1.500 km.
 4. Limit, o którym mowa w ust. 1, dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej, może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 3.000 km.

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: