eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory › Zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy - zasady ogólne

Kalkulator zaliczki na podatek dochodowy liczy, jaka powinna być wartość tej zaliczki przy podanej kwocie przychodu, kosztów uzyskania przychodu i przysługujących odliczeniach. Kalkulator występuje w dwóch odsłonach:

  • miesięcznej - w tej wersji użytkownik może wpisywać poszczególne wartości za konkretne miesiące i wyliczać zaliczkę na podatek za każdy miesiąc odrębnie.

    Dodatkowo funkcja zapisu w aktówce pozwala zachować wcześniejsze obliczenia, dzięki czemu przy wyliczeniu zaliczki za następny miesiąc użytkownik nie musi ponownie wpisywać danych z poprzednich okresów danego roku podatkowego. Opcja zapisu w aktówce dostępna jest po wykonaniu obliczeń przez kalkulator.
  • uproszczonej - pozwala na szybkie obliczenie należnej zaliczki za ostatni miesiąc na podstawie danych sumarycznych z poprzednich miesięcy (w tym wpłaconych już zaliczek).

Jeżeli wartość zaliczek wpłaconych za poprzednie okresy rozliczeniowe przekroczy kwotę podatku należnego za cały badany okres, kalkulator wskaże ponadto, jaka wartość dodatkowego przychodu nie spowoduje powstania zobowiązania podatkowego, czyli mówiąc w uproszczeniu, ile można jeszcze zarobić, aby nie wystąpił podatek. Kalkulator liczy zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującą w danym roku skalą podatkową.

Uwaga: kalkulator stosuje kwotę wolną od podatku także wówczas, gdy wartość dochodu przekracza górną granicę I progu skali podatkowej.

UWAGA: Polski Ład zniósł od 1 stycznia 2022 r. możliwość odliczania zapłaconej składki zdrowotnej. W celeach ewentualnej dokumentacji kalkulator pozwala użytkownikom na wprowadzenie kwot zapłaconych składek zdrowotnych, które zgodnie z poprzednimi przepisami mogły by zostać odliczone, ale nie uwzględnia ich przy obliczaniu należnych zaliczek na podatek dochodowy.

dane miesięczne łączne kwoty od początku roku

  Uzyskane przychody Poniesione koszty Dochód / strata narast. Składki na ub. społeczne * Składka na ub. zdrowotne** Zaliczka na podatek
za ten miesiąc
zapłacone
w tym miesiącu
narast. zapłacona
w tym miesiącu
narast.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
R: 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00

Uwaga! Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W polach dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne w danym miesiącu należy podawać wartość składek podlegających w tym miesiącu odliczeniu - czyli zapłaconych, a nie należnych za dany miesiąc. Termin płatności składek za dany miesiąc przypada bowiem w miesiącu następnym (do 20-tego dnia następnego miesiąca). I tak przykładowo składki należne za styczeń są regulowane w lutym i podlegają odliczeniu w miesiącu lutym a nie styczniu (chyba że przedsiębiorca dokona ich zapłaty jeszcze w styczniu). Stąd należy je podać jako odliczenie miesiąca lutego.

* Składki na ubezpieczenie społeczne płacone z tytułu prowadzonej firmy przedsiębiorca może zaliczyć bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodu bądź potraktować jako odliczenie od dochodu. Wybór sposobu ich rozliczenia jest dowolny. Należy jedynie pamiętać, aby składek tych z jednej strony nie zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu, zaś z drugiej uznać jako odliczenie od dochodu (a więc aby nie uwzględnić ich w rachunku podatkowym dwukrotnie).

** W polu składki na ubezpieczenie zdrowotne należy podać:

  • w latach 2015 - 2021 - kwotę składki podlegającej odliczeniu, a nie wpłacanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS wpłacana jest bowiem składka w wysokości 9% podstawy jej naliczenia, zaś odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy naliczenia tej składki (i tę wartość należy podać).
  • od 2022 roku - kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacanej do ZUS lub można pozostawić to pole puste (od 2022 roku przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej, nie mają możliwości odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych, kalkulator umożliwia jednak użytkownikom w celach własnej dokumentacji podanie i zapisanie w aktówce kwot zapłaconych składek - kwoty z pola składka na ubezpieczenie zdrowotne nie mają wpływu na wysokość zaliczki na podatek dochodowy obliczaną przez kalkulator).

UWAGA!
Polski Ład zniósł od 1 stycznia 2022 r. możliwość odliczania zapłaconej składki zdrowotnej. W celeach ewentualnej dokumentacji kalkulator pozwala użytkownikom na wprowadzenie kwot zapłaconych składek zdrowotnych, które zgodnie z poprzednimi przepisami mogły by zostać odliczone, ale nie uwzględnia ich przy obliczaniu należnych zaliczek na podatek dochodowy.


Zasada działania kalkulatora:

W celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy podać kwoty przychodu, kosztów jego uzyskania, a także przysługujących odliczeń.

  • W wersji miesięcznej powyższe wartości winny obejmować dane za poszczególne miesiące (ich sumowanie w celu ustalenia wartości narastających wykonuje się automatycznie). Po kliknięciu „Oblicz” kalkulator wyliczy zaliczki na podatek dochodowy za wszystkie okresy, w których te powinny wystąpić zgodnie z obowiązującą w danym roku skalą podatkową.
  • W wersji uproszczonej należy podać sumy uzyskanych przychodów, kosztów ich uzyskania jak i przysługujących odliczeń od początku roku podatkowego do końca tego okresu, za który zaliczka jest ustalana. Konieczne jest podanie także sumy zaliczek na podatek dochodowy za poprzednie okresy rozliczeniowe danego roku, aby kalkulator uwzględnił je przy obliczaniu zaliczki bieżącej.

Pola pozostawione puste są traktowane jako wartości zerowe.

UWAGA 1: Przy dokonywaniu obliczeń w roku 2019 kalkulator przyjmuje jako pierwszą stawkę podatku liczonego wg skali podatkowej 17,75% oraz kwotę zmniejszającą podatek: rocznie - 548,30 zł, miesięcznie - 45,69 zł. Więcej dowiesz się z naszego artykułu: Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy po zmianach »

UWAGA 2: 1 lipca 2022 r. weszła w życie nowelizacja Polskiego Ładu, która obniżyła stawkę PIT w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%. Nowe przepisy obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. W związku z tym, że przedsiębiorcy opłacają zaliczkę na PIT na podstawie dochodu obliczanego narastająco od początku roku powstaje nadpłata podatku za okres od stycznia do maja 2022 r., którą kalkulator uwzględnia przy obliczaniu zaliczki za czerwiec i II kwartał 2022 r. (oraz kolejnych).

UWAGA! Kalkulator nie uwzględnia w obliczeniach wprowadzonej od 2022 r. przez Polski Ład ulgi dla klasy średniej. Ulga została zlikwidowana przez nowelizację Polskiego Ładu, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Więcej na temat ugli można znaleźć w artykułach: Ulga dla klasy średniej. Kto na niej skorzysta. Jak i kiedy zrezygnować. oraz Jak skorzystać z ulgi dla klasy średniej i kiedy się ona opłaca?

Kalkulator ma charakter poglądowy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: