eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiKalkulatory › Zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy - zasady ogólne

Kalkulator zaliczki na podatek dochodowy liczy, jaka powinna być wartość tej zaliczki przy podanej kwocie przychodu, kosztów uzyskania przychodu i przysługujących odliczeniach. Kalkulator występuje w dwóch odsłonach:

  • miesięcznej - w tej wersji użytkownik może wpisywać poszczególne wartości za konkretne miesiące i wyliczać zaliczkę na podatek za każdy miesiąc odrębnie.

    Dodatkowo funkcja zapisu w aktówce pozwala zachować wcześniejsze obliczenia, dzięki czemu przy wyliczeniu zaliczki za następny miesiąc użytkownik nie musi ponownie wpisywać danych z poprzednich okresów danego roku podatkowego. Opcja zapisu w aktówce dostępna jest po wykonaniu obliczeń przez kalkulator.
  • uproszczonej - pozwala na szybkie obliczenie należnej zaliczki za ostatni miesiąc na podstawie danych sumarycznych z poprzednich miesięcy (w tym wpłaconych już zaliczek).

Jeżeli wartość zaliczek wpłaconych za poprzednie okresy rozliczeniowe przekroczy kwotę podatku należnego za cały badany okres, kalkulator wskaże ponadto, jaka wartość dodatkowego przychodu nie spowoduje powstania zobowiązania podatkowego, czyli mówiąc w uproszczeniu, ile można jeszcze zarobić, aby nie wystąpił podatek. Kalkulator liczy zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującą w danym roku skalą podatkową.

Uwaga: kalkulator stosuje kwotę wolną od podatku także wówczas, gdy wartość dochodu przekracza górną granicę I progu skali podatkowej.

Uwaga! Przy dokonywaniu obliczeń w roku 2019 kalkulator przyjmuje jako pierwszą stawkę podatku liczonego wg skali podatkowej 17,75% oraz kwotę zmniejszającą podatek: rocznie - 548,30 zł, miesięcznie - 45,69 zł.
Więcej dowiesz się z naszego artykułu: Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy po zmianach »

dane miesięczne łączne kwoty od początku roku

  Uzyskane przychody Poniesione koszty Dochód / strata narast. Składki na ub. społeczne * Składka na ub. zdrowotne** Zaliczka na podatek
za ten miesiąc
zapłacone
w tym miesiącu
narast. zapłacona
w tym miesiącu
narast.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
R: 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00

Uwaga! Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W polach dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne w danym miesiącu należy podawać wartość składek podlegających w tym miesiącu odliczeniu - czyli zapłaconych, a nie należnych za dany miesiąc. Termin płatności składek za dany miesiąc przypada bowiem w miesiącu następnym (do 10-tego bądź 15-tego dnia następnego miesiąca). I tak przykładowo składki należne za styczeń są regulowane w lutym i podlegają odliczeniu w miesiącu lutym a nie styczniu (chyba że przedsiębiorca dokona ich zapłaty jeszcze w styczniu). Stąd należy je podać jako odliczenie miesiąca lutego.

* Składki na ubezpieczenie społeczne płacone z tytułu prowadzonej firmy przedsiębiorca może zaliczyć bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodu bądź potraktować jako odliczenie od dochodu. Wybór sposobu ich rozliczenia jest dowolny. Należy jedynie pamiętać, aby składek tych z jednej strony nie zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu, zaś z drugiej uznać jako odliczenie od dochodu (a więc aby nie uwzględnić ich w rachunku podatkowym dwukrotnie).

** W polu składki na ubezpieczenie zdrowotne należy podać kwotę składki podlegającej odliczeniu, a nie wpłacanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS wpłacana jest bowiem składka w wysokości 9% podstawy jej naliczenia, zaś odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy naliczenia tej składki (i tę wartość należy podać).


Zasada działania kalkulatora:

W celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy podać kwoty przychodu, kosztów jego uzyskania, a także przysługujących odliczeń.

  • W wersji miesięcznej powyższe wartości winny obejmować dane za poszczególne miesiące (ich sumowanie w celu ustalenia wartości narastających wykonuje się automatycznie). Po kliknięciu „Oblicz” kalkulator wyliczy zaliczki na podatek dochodowy za wszystkie okresy, w których te powinny wystąpić zgodnie z obowiązującą w danym roku skalą podatkową.
  • W wersji uproszczonej należy podać sumy uzyskanych przychodów, kosztów ich uzyskania jak i przysługujących odliczeń od początku roku podatkowego do końca tego okresu, za który zaliczka jest ustalana. Konieczne jest podanie także sumy zaliczek na podatek dochodowy za poprzednie okresy rozliczeniowe danego roku, aby kalkulator uwzględnił je przy obliczaniu zaliczki bieżącej.

Pola pozostawione puste są traktowane jako wartości zerowe.

Kalkulator ma charakter poglądowy

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: