eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiFormularzeDeklaracje CITAktualne druki CIT › Deklaracja CIT-9R

bezpłatny wzór: Deklaracja CIT-9R

Opis dokumentu

Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim.

Formularz jest przewidziany dla zagranicznych przedsiębiorstw morskiej żeglugi handlowej uzyskujących przychody od zagranicznych zleceniodawców za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim.
Zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej są obowiązane przed wyjściem statku z portu polskiego wpłacić na rachunek urzędu skarbowego należny podatek obliczony od przychodu z tytułu wywozu ładunku i pasażerów. Jeżeli przed wyjściem statku z portu polskiego nie jest możliwe ustalenie wysokości przychodu, zaliczkę należy wpłacić na podstawie przychodu przewidywanego, zaś w ciągu 60 dni od dnia wyjścia z portu wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconej zaliczki.

Deklarację składa się do końca miesiąca roku podatkowego następującego po tym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo: • Deklaracja CIT-11R

  Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR.

 • Deklaracja CIT-14

  Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

 • Deklaracja CIT-8

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

 • Deklaracja CIT-8A

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

 • Deklaracja CIT-5

  Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 • Deklaracja CIT-6AR

  Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 • Deklaracja CIT-6R

  Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Na formularzu tym wykazuje się m.in. wypłacone dywidendy...

 • Deklaracja CIT-7

  Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

  Deklarację składa się w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po tym, w którym pobrano podatek, podatnikowi (opodatkowanemu CIT-em), któr...

 • Deklaracja CIT-8B

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej strat) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Deklaracja CIT-8O

  Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: