eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiFormularzeDeklaracje CITAktualne druki CIT › Deklaracja CIT-6R

bezpłatny wzór: Deklaracja CIT-6R

Opis dokumentu

Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na formularzu tym wykazuje się m.in. wypłacone dywidendy lub kwoty udziału w zyskach osób prawnych, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej, czy wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku ich przekształcenia w spółki osobowe, jak również inne dochody (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Deklarację składa się do końca miesiąca roku podatkowego następującego po tym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Formularz wypełnia osoba prawna zobowiązana do pobrania podatku - płatnik.

Dodatkowe pliki związane z formularzem Deklaracja CIT-6R:

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo: • Deklaracja CIT-8

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

 • Deklaracja CIT-8A

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

 • Deklaracja CIT-7

  Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

  Deklarację składa się w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po tym, w którym pobrano podatek, podatnikowi (opodatkowanemu CIT-em), któr...

 • Deklaracja CIT-8B

  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej strat) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Deklaracja CIT-8O

  Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.

 • Deklaracja CIT-9R

  Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim.

  Formularz jest przewidziany dla zagranicznych przedsiębiorstw morskiej żeglugi handlowej uzyskujących przychody od zagranicznych zleceniodawców za wywóz ładunków i pasażerów przy...

 • Deklaracja CIT-11R

  Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR.

 • Deklaracja CIT-D

  Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach.

 • Deklaracja CIT-6AR

  Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

 • Deklaracja CIT-14

  Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: