eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zeznania roczne 2010: ulga abolicyjna

Zeznania roczne 2010: ulga abolicyjna

2011-03-21 13:26

W zależności od postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody z zagranicy podlegają opodatkowaniu także w Polsce albo też służą jedynie do wyliczenia stopy procentowej, według której będzie liczona kwota podatku od dochodów uzyskanych w Polsce. Powyższe nazywają się metodą odliczenia proporcjonalnego i metodą wyłączenia z progresją. Oczywiście w zależności od tego, która metoda ma zastosowanie, podatek do zapłaty w Polsce będzie różny. Ustawodawca przewidział jednak ulgę abolicyjną, która niweluje te różnice.
Przypomnijmy, w przypadku metody wyłączenia z progresją zagraniczne dochody podlegają opodatkowaniu jedynie w kraju, w którym zostały uzyskane. W Polsce są one zwolnione z podatku dochodowego, jednakże są ujmowane w zeznaniu rocznym w celu ustalenia stopy procentowej, która będzie miała zastosowanie przy obliczeniu kwoty podatku od dochodów uzyskanych w Polsce.

Algorytm postępowania w przypadku tej metody jest następujący: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągniętych w Polsce dodaje się dochody osiągnięte zagranicą. Następnie od sumy tych dochodów należy obliczyć podatek wg obowiązującej skali podatkowej. Kolejnym krokiem jest tutaj ustalanie stopy procentowej w postaci stosunku kwoty podatku obliczonego wg skali podatkowej do łącznych dochodów uzyskanych przez podatnika (czyli sumy dochodu osiągniętego w Polsce oraz poza granicami kraju). Tak obliczoną stopę procentową należy następnie zastosować do dochodu osiągniętego w Polsce. Przy takim ustalaniu podatku w Polsce, nie odlicza się podatku zapłaconego za granicą

Jak łatwo zauważyć, w przypadku braku dochodów w Polsce, podatek przy użyciu tej metody w ogóle nie wystąpi.

Inaczej jest, gdy właściwą do stosowania jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Tutaj dochody uzyskane zagranicą podlegają opodatkowaniu także w Polsce (mimo ich wcześniejszego opodatkowania w innym kraju). Dochody zagraniczne traktuje się na równi z polskimi. W zeznaniu rocznym należy zsumować jedne i drugie (przy czym dochód zagraniczny ulega obniżeniu o część diet) i od uzyskanej wartości obliczyć należny podatek (który to z kolei zmniejsza się o podatek zagraniczny, przy czym odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie).

Jak łatwo zauważyć, przy tym samym dochodzie podatek liczony wg drugiej metody jest niewątpliwie wyższy aniżeli w przypadku metody pierwszej. Wystąpi on nawet wówczas, gdy podatnik w Polsce nie uzyskał żadnych dochodów (jako że zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego odliczenia dochód zagraniczny podlega opodatkowanie także w Polsce).

Powyższe różnice pomiędzy metodami zostały jednak zniwelowane w tzw. uldze abolicyjnej, którą ustawodawca uregulował w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, rozliczający się na zasadach ogólnych, płacący podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany, uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Polski dochody:
  1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej lub
  2. z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi
- ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługującej do odliczenia kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym wg metody proporcjonalnego doliczenia a kwotą tego podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Oczywiście aby podatnik mógł z tej ulgi skorzystać, musi osiągać dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

Z ulgi nie mogą jednak skorzystać wszyscy podatnicy spełniający powyższe warunki. Jak bowiem stanowi art. 27g ust. 3 cytowanej ustawy, odliczenia tego nie stosuje się gdy dochody z wymienionych źródeł zostały uzyskane w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Te zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. nr 94, poz. 790).

Na zakończenie dodajmy, że metoda wyłączenia z progresją ma zastosowanie m.in. do dochodów uzyskanych Albanii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Francji, Grecji, Irlandii, Japonii, Kanady, Litwy, Luksemburgu, Łotwie, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainie, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Włoszech. Metodę odliczenia proporcjonalnego stosuje się natomiast m.in. do dochodów uzyskanych w Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Islandii, Macedonii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Tadżykistanie.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: