eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Piknik rodzinny dla pracowników w kosztach podatkowych firmy

Piknik rodzinny dla pracowników w kosztach podatkowych firmy

2015-09-02 11:21

Piknik rodzinny dla pracowników w kosztach podatkowych firmy

Piknik © Olesia Bilkei - Fotolia.com

Organizowane przez pracodawcę spotkanie dla pracowników i ich rodzin, które ma na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez ich integrację, budowanie zespołu czy poprawę atmosfery, co docelowo przekłada się na wzrost wydajności pracy, może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Inaczej jest w przypadku innych osób towarzyszących - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28.08.2015 r. nr IBPB-1-3/4510-129/15/AW.

Przeczytaj także: Rozliczenie imprezy integracyjnej w kosztach uzyskania przychodu firmy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka organizuje dla swoich pracowników cykliczne imprezy integracyjne w formie pikników rodzinnych. Obecność na takiej imprezie nie jest obowiązkowa jak też nie podlega sprawdzeniu. Wprawdzie jest sporządzana lista pracowników wyrażających chęć w takiej imprezie, niemniej ma ona jedynie charakter szacunkowy i informacyjny w zakresie tego, na jak dużą ilość osób imprezę trzeba przygotować.

Ponieważ piknik ma charakter otwarty, uczestniczyć w nim mogą dzieci pracowników oraz osoby im towarzyszące, niekoniecznie należące do rodziny. Dla wszystkich uczestników są organizowane konkursy, zabawy, gry, zawody sportowe czy występy artystyczne. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne i w całości finansowane przez spółkę (nie są to wydatki na działalność socjalną, zaś środki finansowe nie pochodzą z ZFŚS).

Spółka organizuje powyższe spotkania w celu poprawy komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez integrowanie pracowników z firmą, umacnianie zespołu, polepszanie atmosfery pracy oraz ułatwianie wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie uzyskanie zwiększenia efektywności pracy i tym samym zwiększenia osiąganych przychodów. Osoby uczestniczące w piknikach stają się bowiem bardziej zaangażowane w wykonywanie obowiązków służbowych.

Zadano pytanie, czy wydatki związane z organizacją pikników spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

fot. Olesia Bilkei - Fotolia.com

Piknik

Organizowane przez pracodawcę spotkanie dla pracowników i ich rodzin, które ma na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez ich integrację, budowanie zespołu czy poprawę atmosfery, co docelowo przekłada się na wzrost wydajności pracy, może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Inaczej jest w przypadku innych osób towarzyszących.


Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku.

Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:
* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
* został właściwie udokumentowany,
* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: