eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › W PIT ważna data zakupu działki a nie zakończenia budowy domu

W PIT ważna data zakupu działki a nie zakończenia budowy domu

2015-09-01 12:43

W PIT ważna data zakupu działki a nie zakończenia budowy domu

W PIT ważna data zakupu działki a nie zakończenia budowy domu © tobisto - Fotolia.com

W przypadku wybudowania budynku na własnym gruncie, grunt ten z budynkiem stanowi jedną rzecz. To z kolei oznacza, że budynek nie może być samodzielnym przedmiotem zbycia (bez gruntu). Sprzedaż oznacza tutaj zbycie gruntu zabudowanego. Dlatego właśnie na potrzeby podatku dochodowego datą nabycia nieruchomości jest data nabycia gruntu, zaś późniejsze wybudowanie budynku nie ma większego znaczenia - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28.08.2015 r. nr IBPB-2-2/4511-216/15/MW.

Przeczytaj także: Długi spadkowe bez wpływu na podatek od sprzedaży nieruchomości

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca wraz z żoną (z którą pozostaje w rozdzielności majątkowej) 8 lipca 2008 r. nabyli każde po 1/2 udziału we własności nieruchomości niezabudowanej, zaś w 2014 r. podzielili ją na dwie działki gruntu. Na działce nr 2 dnia 30 kwietnia 2015 r. zakończono budowę domu jednorodzinnego i wystąpiono o pozwolenie na użytkowanie. Wybudowany dom nie stanowi przedmiotu odrębnej własności, a wchodzi w skład nieruchomości gruntowej zabudowanej. Małżonkowie zamierzają sprzedać działkę nr 2 wraz z budynkiem mieszkalnym. Dlatego też wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie m.in.:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości (ich części oraz udziału) lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. (...)

fot. tobisto - Fotolia.com

W PIT ważna data zakupu działki a nie zakończenia budowy domu

Na potrzeby podatku dochodowego datą nabycia nieruchomości jest data nabycia gruntu, zaś późniejsze wybudowanie budynku nie ma większego znaczenia.


W omawianej sprawie istotne jest zatem ustalenie momentu nabycia udziału w nieruchomości. Nieistotny dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest sam fakt podziału nieruchomości. Jeżeli właściciel (współwłaściciel) dokonuje jedynie podziału nieruchomości, to nie mamy do czynienia z żadnym nabyciem, bo chodzi o nieruchomość, której ta osoba jest już właścicielem (współwłaścicielem). Sam podział nieruchomości (działki) w 2014 r. nie stanowił daty nowego nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku podziału Wnioskodawca nie nabył bowiem żadnych nowych nieruchomości ponad to, czego był już współwłaścicielem. W wyniku samego podziału działki nie zmieniła się struktura własności każdej z mniejszych działek wydzielonych w drodze podziału. Współwłaściciel nadal posiadał udział w takiej samej wielkości nieruchomości jak przed podziałem, tyle że w mniejszych działkach. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt podziału nieruchomości pozostaje bez znaczenia, gdyż jak zostało już wskazane na wstępie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości od daty jego nabycia, a nie od daty podziału.

Kolejnym zdarzeniem była budowa na jednej z działek budynku mieszkalnego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości, w związku z czym należy odnieść się do definicji zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego – nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W myśl art. 48 Kodeksu cywilnego – z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (art. 47 § 1 tego Kodeksu).

Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości zgodnie z zasadą superficies solo cedit, w myśl której własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Odrębnym przedmiotem własności budynek będzie wówczas, gdy wzniesiono go na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym i w takim przypadku istotne znaczenie będzie miała data jego wybudowania.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że w przypadku wybudowania budynku na własnym gruncie, grunt ten wraz z budynkiem stanowi jedną rzecz (nieruchomość). To oznacza, że skoro budynek nie stanowi odrębnej nieruchomości, to nie może być samodzielnym przedmiotem zbycia bez gruntu, na którym został wzniesiony. Sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego. Dlatego za datę nabycia nieruchomości w takim wypadku uznać należy datę nabycia gruntu, niezależnie od tego, kiedy na gruncie tym wzniesiono budynek.

Podsumowując, planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż udziału w działce nr 2 nabytej w 2008 r., na której wybudowano dom jednorodzinny – nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako że przychód ten uzyskany zostanie po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu. Ww. pięcioletni termin w omawianej sprawie upłynął 31 grudnia 2013 r. Oznacza to, że przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w ww. nieruchomości w ogóle nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: