eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Stawka VAT na usługi edukacyjne dla dzieci

Stawka VAT na usługi edukacyjne dla dzieci

2012-03-01 07:19

Prowadzone w ramach działalności gospodarczej zajęcia rytmiczne, muzyczne, plastyczne dla dzieci, które nie dostały się do przedszkola, przez pracownika przedsiębiorcy, nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, a podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku. Jeżeli natomiast usługi te dotyczyłyby dzieci do lat 3 i miały na celu opiekę nad dziećmi, ze zwolnienia by korzystały. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16.02.2012 r. nr ITPP2/443-1656/11/EB.

Przeczytaj także: 23-proc. stawka VAT na egzamin na spawacza?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca prowadzi agencję reklamy, jest czynnym podatnikiem VAT. Od października 2011 rozszerzył zakres działalności o świadczenie usług edukacyjnych, które obejmują zajęcia rytmiczne, muzyczne, plastyczne, dla dzieci w wieku od dwóch do czterech lat, których rodzice zadeklarowali uczestnictwo maluchów w tych zajęciach. Zajęcia te zawierają elementy nauczania realizowanego w procesie wychowania przedszkolnego. Składają się na nie zajęcia plastyczne, ruchowe, ćwiczenia logopedyczne, śpiewu, nauki rymowanek, wierszyków, gier i zabaw itp. Są one alternatywą dla dzieci, które nie dostały się do przedszkola. Zajęcia prowadzi zatrudniony przez wnioskodawcę w oparciu o umowę o pracę pedagog. Wnioskodawca zadał pytanie, czy usługi te podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak wynika z treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zwolnił od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Analizując powołaną wyżej regulację należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Nie spełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Stanowisko takie potwierdza analiza orzeczeń Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku C-445/05 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Werner Haderer orzekł, iż nauczanie prywatne obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy usługa jest świadczona indywidualnemu uczniowi/słuchaczowi, czy też jednocześnie większej liczbie osób.

Z kolei w wyroku C-473/08 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Eulitz, Trybunał stwierdził, że nauczyciele świadczący usługi w ramach kursów organizowanych przez podmiot trzeci nie mogą zostać uznani za osoby nauczające „prywatnie” w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. j) Szóstej Dyrektywy .(…)

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro opisane we wniosku czynności nie są świadczone przez Pana, jako nauczyciela (o ile taki zawód Pan posiada), ale przez osobę zatrudnioną przez Pana, nie podlegają zwolnieniu od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

W związku z tym, że treść wniosku nie wskazuje, że Pana usługi mogą korzystać ze zwolnienia lub być opodatkowane stawką obniżoną na podstawie innych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług lub wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych - zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy – podlegają one opodatkowaniu podstawową, 23% stawką podatku od towarów i usług.

Należy jednak wskazać, że w przypadku gdy świadczone przez Pana firmę usługi dotyczące dzieci do lat 3 są usługami w zakresie opieki nad dziećmi, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b) ustawy.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: