eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek od sprzedaży nieruchomości małżonka gdy zakup innej

Podatek od sprzedaży nieruchomości małżonka gdy zakup innej

2013-06-12 13:23

Podatek od sprzedaży nieruchomości małżonka gdy zakup innej

Podatek od sprzedaży nieruchomości małżonka gdy zakup innej © Sanna - Fotolia.com

Wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny wnioskodawczyni na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego wnioskodawczyni i jej męża uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu z tego odpłatnego zbycia w całości. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28.05.2013 r. nr IPTPB2/415-120/13-4/AKr.

Przeczytaj także: Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości w Niemczech

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

11 marca 2011 r. w trakcie trwania małżeństwa (między małżonkami istnieje wspólność majątkowa) wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 90 000 zł do majątku osobistego. Następnie 7 listopada 2012 r. powyższe sprzedała za kwotę 125 000 zł. 23 listopada 2012 r. natomiast małżonkowie nabyli do majątku wspólnego inne spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Cały uzyskany przychód ze sprzedaży mającej miejsce 7 listopada 2012 r. wnioskodawczyni przeznaczyła na nabycie obecnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W akcie notarialnym nie ma określonego udziału procentowego wnioskodawczyni i jej męża w tym prawie. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży w dniu 7 listopada 2012 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego jej majątek odrębny, na nabycie wspólnie z mężem w dniu 23 listopada 2013 r. spółdzielczego własnościowego prawa do innego lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. Sanna - Fotolia.com

Podatek od sprzedaży nieruchomości małżonka gdy zakup innej

Wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny wnioskodawczyni na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego wnioskodawczyni i jej męża uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu z tego odpłatnego zbycia w całości.


Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. (…)

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment ich nabycia z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Nabycie przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. S. w K. będącego przedmiotem odpłatnego zbycia w dniu 7 listopada 2012 r., nastąpiło w 2011 r.
Zatem, w odniesieniu do odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. S. w K. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:
1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w ust. 1 (do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: