eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatki › Kalkulatory podatkowe

Kalkulatory podatkowe

Skorzystaj z naszych bezpłatnych kalkulatorów podatkowych.


Podatek dochodowy

 • Kalkulator umożliwia przybliżone oszacowanie, która z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie najkorzystniejsza dla podatnika (ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne, podatek liniowy). Kalkulator uwzględnia kwotę wolną od podatku przy skali podatkowej.

Zaliczka na podatek dochodowy, zasady ogólne

 • Kalkulator zaliczki na podatek dochodowy dla rozliczających się z US na zasadach ogólnych (czyli wg skali podatkowej) liczy, jaka powinna być wartość tej zaliczki przy podanej kwocie przychodu, kosztów uzyskania przychodu i przysługujących odliczeniach.

Zaliczka na podatek dochodowy, podatek liniowy

 • Kalkulator zaliczki na podatek dochodowy liczonej wg stawki liniowej służy do określenia wartości tej zaliczki przy podanej przez użytkownika kwocie przychodu, kosztów uzyskania przychodu i przysługujących odliczeniach.

Zaliczka na podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany

 • Kalkulator ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wylicza wartość należnego ryczałtu przy podanych przez użytkownika wartościach przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami oraz przysługujących mu odliczeniach.

Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płacowy)

 • Kalkulator płacowy wylicza wartość netto wynagrodzenia pracownika oraz wysokość należnych składek ZUS płaconych przez pracownika oraz pracodawcę. Kalkulator wynagrodzeń podaje jednocześnie pełny koszt zatrudnienia pracownika przez pracodawcę. Za pomocą kalkulatora można także obliczyć wartość wynagrodzenia netto osiąganego przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Kalkulator umowy zlecenie i o dzieło opodatkowanych ryczałtem

 • Od przychodów z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, płatnik potrąca zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu, gdy przychód ten nie przekracza w danym miesiącu 200 zł. Kalkulator umowy zlecenie i o dzieło opodatkowanych ryczałtem oblicza wysokość należnych składek, podatku oraz wynagrodzenia "do wypłaty" w takich sytuacjach.

Przelicznik walut

 • Przelicznik walut służy do przeliczania wartości w złotówkach i walutach obcych. Przelicznik walut korzysta z notowań średnich kursów NBP z wybranego dnia i umożliwia porównanie 24 walut.

Kilometrówka

 • Kalkulator kilometrówka pomaga obliczyć należny zwrot kosztów za używanie przez pracownika prywatnego pojazdu do odbywania podróży służbowych, jak również limit własnych wydatków, które przedsiębiorca może uznać za koszty uzyskania przychodu z tytułu używania prywatnego samochodu osobowego w prowadzonej działalności gospodarczej.

Ryczałt samochodowy

 • Kalkulator pozwala wyliczyć ryczałt samochodowy - wartość, jaką należy wypłacić pracownikowi za używanie prywatnego pojazdu (samochodu, motocykla lub motoroweru) w jazdach lokalnych do celów służbowych.

Przychód z tytułu prywatnego użytku służbowego samochodu

 • Kalkulator wylicza wartość przychodu z tytułu prywatnego użytku służbowego samochodu automatycznie, przy wskazaniu przez użytkownika minimum potrzebnych do wyliczenia ryczałtu informacji.

Amortyzacja środków trwałych

 • Kalkulator oblicza miesięczną, kwartalną oraz roczną amortyzację środków trwałych (w ujęciu podatkowym). Amortyzacja może być liczona wg dwóch metod: liniowej lub degresywnej. Możliwe jest także obliczanie amortyzacji wg podwyższonych stawek w przypadku wykorzystywania środków trwałych w pogorszonych lub złych warunkach lub ustalanie indywidualnych stawek amortyzacji.

Umorzenie środków trwałych

 • Kalkulator oblicza wartość umorzenia środka trwałego (w ujęciu podatkowym) w zadanym okresie czasu. Umorzenie to równowartość zużycia środków trwałych korygująca ich wartość początkową (brutto) do wartości netto. Ustalenie wartości netto (a co za tym idzie i dotychczasowego umorzenia) środka trwałego jest istotne m.in. przy jego sprzedaży, kiedy to należy ustalić zysk/stratę na sprzedaży tego składnika majątku.

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

 • Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych umożliwia wyliczanie odsetek w przypadku opóźnień w regulowaniu zobowiązań w stosunku do urzędu skarbowego i do ZUS-u.

Kalkulator podatku VAT

 • Kalkulator podatku VAT służy do obliczania wartości netto lub brutto oraz wysokości podatku VAT przy podanych kryteriach (tj. podanie jednej z wartości (brutto, netto lub podatku oraz stawki podatkowej, dla której obliczenia są dokonywane).

VAT w rolnictwie: ryczałt czy VAT?

 • Kalkulator podatku VAT w rolnictwie pomaga osobom prowadzącym gospodarstwa rolne w podjęciu decyzji, czy korzystniejszy dla nich jest status rolnika ryczałtowego, czy przejście na VAT. Kalkulator szacuje także rentowność gospodarstwa (w obydwu wariantach) oraz obciążenia i przychody.

Zwrot podatku VAT w budownictwie

 • Kalkulator zwrotu części podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym oblicza kwotę podatku od towarów i usług, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.

Podatek od spadku i darowizny

 • Kalkulator podatku od spadku i darowizny wylicza wysokość podatku z tytułu nabycia spadku bądź darowizny.

Podatek od sprzedaży nieruchomości

 • Kalkulator podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości nie tylko wyliczy kwotę uzyskanego na sprzedaży dochodu, dochodu zwolnionego od podatku (tudzież poniesionej straty), czy samego zobowiązania podatkowego, ale także podpowie, czy dana transakcja w ogóle będzie objęta podatkiem dochodowym.

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: