eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Krajowe podmioty powiązane: kiedy konieczna dokumentacja podatkowa

Krajowe podmioty powiązane: kiedy konieczna dokumentacja podatkowa

2018-05-15 13:41

Krajowe podmioty powiązane: kiedy konieczna dokumentacja podatkowa

Kiedy dokumentacja cen transakcyjnych nie jest wymagana? © Andrey Popov - Fotolia.com

Jeżeli określone transakcje są zawierane pomiędzy tzw. podmiotami powiązanymi, ustawodawca wymaga, aby prowadzili oni dodatkową dokumentację dla cen transferowych. Nie każdy jednak jest zobligowany do prowadzenia tej dokumentacji.
To art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop) określa sytuacje, w których wspomniana dokumentacja jest wymagana. Na największym cenzurowanym są podatnicy dokonujący zapłaty należności na rzecz podmiotów mających siedzibę (czy zarząd) w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Tutaj wystarczy, aby wartość takich należności przekroczyła 20 000 euro i dokumentację należy zaprowadzić. To samo tyczy się zawierania z takimi podmiotami umów spółek niebędących osobami prawnymi (gdy łączna wartość wkładów przekracza 20 000 euro) czy umów wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnych charakterze, gdy wartość takiego przedsięwzięcia przekracza 20 000 euro.

W pozostałych przypadkach dokumentację trzeba tworzyć, gdy przychody lub koszty podatnika, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro, zaś podatnik ten:
  • dokonuje w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  • ujmuje w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty).

Tutaj, dla wystąpienia obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, konieczne jest dokonywanie transakcji (czy innych zdarzeń) z podmiotami powiązanymi. W przypadku rajów podatkowych takie powiązanie nie jest wymagane.

Kiedy z kolei występują podmioty powiązane? Kwestię tę reguluje art. 11 updop, który to w pierwszej kolejności odnosi się do kontrahentów zagranicznych. Nie oznacza to jednak, że w obrocie krajowym powyższe nie występują. Zgodnie bowiem z ust. 4 art. 11 updop, podmioty krajowe uważa się za powiązane, gdy:
  1. podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
  2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Kiedy dokumentacja cen transakcyjnych nie jest wymagana?

Gdy dwa podmioty powiązane zawierają transakcje między sobą, muszą co do zasady prowadzić dokumentację cen transferowych. Obowiązek taki jest jednak uzależniony od kilku czynników. Po pierwsze podatnicy muszą uzyskiwać odpowiednio wysokie przychody bądź koszty. Po drugie stopień powiązań musi być na odpowiednim poziomie. Zaś po trzecie wartość transakcji musi przekroczyć ustawowy limit.


Jak ścisłe muszą to być powiązania? Patrząc kapitałowo: posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%.
Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Oprócz powiązań kapitałowych ustawodawca wskazuje też na powiązania o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowe pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.
W przypadku powiązań rodzinnych chodzi wyłącznie o małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika


To, że dany podmiot posiada w kapitale innego odpowiednio duży udział oraz zawiera z nim transakcje, nie oznacza jeszcze, że automatycznie jest obowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej. Ustawodawcy nie interesują tutaj bowiem wszystkie transakcje, a jedynie te, które mają istotny wpływ na dochód/stratę podatnika. Ile owa istotność wynosi? Różni się ona w zależności od wielkości podatnika.
Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro. Jednakże w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:
  1. 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro - poziom istotności stanowi równowartość kwoty 50 000 euro powiększonej o 5 000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
  2. 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro - poziom istotności stanowi równowartość kwoty 140 000 euro powiększonej o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
  3. 100 000 000 euro - poziom istotności stanowi równowartość kwoty 500 000 euro.

Im zatem większy podatnik, tym wyżej ma on ustawiony limit transakcji, po przekroczeniu którego będzie obowiązany do prowadzenia dokumentacji cen transferowych.

Warto wiedzieć
Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się również zawartą w roku podatkowym:
  1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro lub
  2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000 euro.
Przypomnijmy, że wyjątkiem są tutaj podatnicy z krajów stosujących szkodliwą politykę podatkową, gdzie limit został obniżony do 20 000 euro.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: