eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dokumentacja cen transferowych dla podmiotów działających w SSE

Dokumentacja cen transferowych dla podmiotów działających w SSE

2020-12-15 13:20

Dokumentacja cen transferowych dla podmiotów działających w SSE

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla podmiotów działających w SSE © Petr Kurgan - Fotolia.com

Pod pewnymi warunkami współpracujące ze sobą krajowe podmioty powiązane są zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Wśród nich znalazło się niekorzystanie z wybranych zwolnień określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeczytaj także: Progi dokumentacyjne: ceny transferowe 2019

Zgodnie z art. 11n pkt. 1 ustawy o PDOP (a także art. 23z pkt 1 ustawy o PDOF) obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych, zawieranych przez podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jeśli każdy z tych podatników spełnia łącznie poniższe warunki:
  • nie korzysta ze zwolnienia na postawie art. 6 ustawy o PDOP (warunek nie dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych),
  • nie poniósł straty podatkowej, oraz
  • nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o PDOP (oraz art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b ustawy o PDOF).

Spełnienie dwóch pierwszych warunków nie powinno budzić wątpliwości. Przesłanka nieponiesienia straty podatkowej jest przesłanką obiektywną, jednocześnie art. 6 ustawy o PDOP zawiera zamknięty katalog podmiotów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym.

fot. Petr Kurgan - Fotolia.com

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla podmiotów działających w SSE

Powiązane podmioty krajowe mogą w określonych sytuacjach nie sporządzać dokumentacji cen transferowych. Aby tak się jednak stało, ustawodawca wymaga od nich nie korzystania z określonych zwolnień z opodatkowania (np. w zakresie SSE). Organy podatkowe podkreślają przy tym, że warunek ten musi być spełniony nie od samego początku, a dopiero przy wystąpieniu dochodu, który byłby z podatku zwolniony.


Trzeci z warunków dotyczy korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz dochodów z działalności określonej w decyzji o wsparciu.

Wątpliwości może budzić kwestia, czy korzystającym z wyżej wskazanego zwolnienia jest podmiot, który ma do niego prawo, to jest jedynie prowadzi działalność na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu, czy też podatnik, który faktycznie generuje dochody strefowe lub inwestycyjne i wykorzystuje w związku z tym przyznaną mu pulę pomocy publicznej.

Powyższą wątpliwość rozstrzygnął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6.11.2020 r. (znak 0114-KDIP2-2.4010.253.2020.1.RK). Wątpliwości podatnika budził fakt, iż dokonuje transakcji z krajowym podmiotem powiązanym, który mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu. Niemniej jednak, w okresie transakcji nie wygenerował jeszcze, z działalności inwestycyjnej, dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Organ rozstrzygnął, iż w takim przypadku zarówno wnioskodawca jak i jego kontrahent mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Jak wskazano w interpretacji indywidualnej: „warunek określony w art. 11n pkt 1 lit. b ustawy o PDOP należy interpretować literalnie, tj. warunek ten jest spełniony, o ile żadna ze stron transakcji kontrolowanej nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o PDOP. Dopiero wygenerowanie dochodu z inwestycji objętej decyzją o wsparciu i skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego tj. wyłączenie tego dochodu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o PDOP, poprzez którąkolwiek ze stron transakcji, sprawia iż warunek określony w art. 11n pkt 1 lit. b ustawy o PDOP nie jest spełniony, a co za tym idzie Wnioskodawca zobligowany jest do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla jednorodnych transakcji kontrolowanych przekraczających określone w ustawy o PDOP progi”.

Podobne rozumienie przepisu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zastosował także, w interpretacji indywidualnej z dnia 28.08.2020 r., potwierdzając stanowisko podatnika co do braku obowiązku dokumentacyjnego, w przypadku gdy nie doszło do faktycznego skorzystania ze zwolnienia.

Powyższe oznacza, iż w przypadku gdy nowa inwestycja nie wygenerowała jeszcze dochodu, podatnikowi przysługuje zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego (przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek). Wskazać należy, iż powyższe rozważania dotyczą dochodu, w związku z tym nawet w przypadku gdy nowa inwestycja generuje już przychód niemniej, koszty inwestycji lub pozostałe koszty produkcji lub świadczenia usług, przekraczają jego wysokość podatnik nie będzie zobowiązany, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przepis z art. 11n pkt 1 lit. b ustawy o PDOP należy traktować literalnie, to zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych dotyczy nie tylko sytuacji, w której nowa inwestycja nie wygenerowała jeszcze dochodu, ale także sytuacji gdy, podatnik mimo wcześniejszego generowania dochodu, w wyniku sytuacji ekonomicznej i gospodarczej, w danym roku podatkowym, zanotował stratę z działalności strefowej lub inwestycyjnej. Pamiętać jednak należy w takich okolicznościach, iż podatnik musiałby osiągnąć dochód z działalności innej niż strefowa lub inwestycyjna, gdyż zwolnienie nie dotyczy podatników ponoszących stratę podatkową z całości działalności.

To niewątpliwie pozytywne rozstrzygnięcie dla podatników prowadzących działalność strefową lub inwestycyjną. Szczególnie, iż głównym powodem wprowadzenia obowiązków dokumentacyjnych dla tej kategorii podatników, jest próba ograniczania zawyżania kosztów działalności strefowej w celu wolniejszego wykorzystywania puli przyznanej pomocy publicznej, poprzez generowanie niższego dochodu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: