eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Działalność gospodarcza: składki KRUS to koszty?

Działalność gospodarcza: składki KRUS to koszty?

2007-07-05 13:13

Nadwyżka składki na ubezpieczenie do KRUS, która płacona jest przez rolników prowadzących działalność gospodarczą ponad składkę opłacaną przez rolników nieprowadzących działalność gospodarczą jest kosztem uzyskania przychodów. Stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy Łódź-Widzew w postanowieniu z dnia 14.05.2007 r. nr IX-005/136/Z/K/07.
Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu podatniczka wyjaśniła, że prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jednocześnie prowadzi także gospodarstwo rolne, dzięki czemu pozostała przy opłacaniu składek KRUS również z działalności gospodarczej. Z chwilą rozpoczęcia tej działalności jednak składka ubezpieczenia KRUS uległa podwojeniu. W związku z tym podatniczka wystąpiła z zapytaniem, czy nadwyżka ponad „normalną składkę” należy uznać jako koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej? W przedmiotowej sprawie urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…)W myśl art. 1 ust. 1, art. 6 pkt 1, art. 5a, art. 8 ust. 2, ust. 3a, art. 17 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników: ubezpieczenie społeczne rolników, zwane dalej „ubezpieczeniem” obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników i pracujących z nimi domowników, którzy posiadają obywatelstwo polskie (...). Ilekroć w ustawie jest mowa o rolniku, rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia (...). Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia warunki zawarte w art. 5a ust. 1 pkt 1 do 5. Wysokość składki na jednego ubezpieczonego ustala się w planie funduszu składkowego (...). Za ubezpieczonego rolnika i domownika, o którym mowa w art. 5a składka wynosi dwu krotność kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2. Składka kwartalna z tytułu ubezpieczenia emerytalno - rentowego za każdego ubezpieczonego wynosi 30% emerytury podstawowej. Za ubezpieczonego, o którym mowa w art. 5a składka wynosi dwu krotność kwoty ustalonej w sposób określony w ust. 1.

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów zostało zdefiniowane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.). Przepis ten stanowi, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z treści powyższego przepisu wynika, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w art. 23 tej ustawy, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, nie wyłączając tych które związane są pośrednio z uzyskiwanymi przychodami, a mianowicie z funkcjonowaniem źródła przychodów.

W takim ujęciu kosztami będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów. Należy zauważyć, iż dodatkowa składka z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników wynika z faktu, że oprócz działalności rolniczej prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą. A zatem w przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej obowiązek zapłaty dodatkowej składki nie wystąpiłby.

Przy tak rozumianym pojęciu kosztów w ujęciu podatkowym wynikającym z art. 22 ust. 1 updof należy stwierdzić, że poniesione wydatki związane z podwyższeniem składki (dodatkowa składka) na ubezpieczenie społeczne rolników, w części która odnosi się do prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. z nią związana, stanowią koszt uzyskania przychodów.Zatem dodatkowa zapłata składki jako pozostająca w związku przyczynowo - skutkowym z działalnością gospodarczą stanowi koszt uzyskania przychodu z tego źródła od momentu jej płacenia, tj. przyporządkowując koszt danego roku do przychodu danego roku. Nadmienia się, że podstawą zapisów w księdze przychodów i rozchodów wydatków związanych z zapłatą tej składki jest posiadanie dowodów potwierdzających ich poniesienie.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew podziela Pani stanowisko, iż nadwyżkę składki na ubezpieczenie do KRUS opłacaną przez rolników prowadzących działalność gospodarczą ponad składkę opłacaną przez rolników nieprowadzących działalność gospodarczą uznać należy za koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej od momentu jej płacenia. (…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.