eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na złe długi a podatek dochodowy

Ulga na złe długi a podatek dochodowy

2009-06-12 12:10

Podatnicy, którym kontrahenci nie zapłacili za faktury dokumentujące sprzedaż towarów i usług, po spełnieniu pewnych warunków mogą skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Czy skorzystanie z tej preferencji wpływa na podatek dochodowy?
Ulga na złe długi została określona w art. 89a – 89b ustawy o podatku od towarów i usług (rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. Pierwszy z powołanych przepisów wskazuje, że podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się natomiast za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Powyższe można zastosować, o ile spełnione są następujące warunki:
  1. dostawa towaru lub świadczenie usług była dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji
  2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny
  3. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa wyżej, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni
  4. wierzytelności nie zostały zbyte
  5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona
  6. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 14 dniowy termin określony w ostatnim z powyższych punktów, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika stosownego zawiadomienia. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika tego zawiadomienia.

A jak korekta podatku należnego ma się do podatku dochodowego? Czy podatnik musi wykazać przychód z tego tytułu?

Otóż art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, przy czym jeżeli sprzedaż towarów i usług podatnika jest opodatkowana podatkiem VAT, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ponadto art. 14 ust. 3 pkt 3 tejże ustawy wskazuje, iż do przychodów nie zalicza się tutaj zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Jak można zauważyć, skorzystanie z ulgi na złe długi spowoduje zwrot podatku. Podatek ten nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym, na podstawie powyższych przepisów można stwierdzić, iż zwrócony podatek VAT w ramach ulgi na złe długi nie wpłynie na podatek dochodowy (nie będzie stanowił przychodu podatkowego).

Takie same wnioski można wyciągnąć analizujący przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio art. 12 ust. 4 pkt 6 oraz art. 12 ust. 4 pkt 9).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.