eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na dzieci a dochody z zagranicy

Ulga na dzieci a dochody z zagranicy

2011-03-22 13:33

O ile w przypadku podatnika chcącego skorzystać z ulgi prorodzinnej nie ma większego znaczenia, czy podatek obliczony wg skali podatkowej dotyczy dochodów uzyskanych w Polsce czy też za granicą, tak w przypadku pełnoletniego dziecka, na które ulga ma być wykorzystana, ma to istotne znaczenie.
Art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) stanowi, że od podatku dochodowego obliczonego wg skali podatkowej pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegającej odliczeniu, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
1) wykonywał władzę rodzicielską;
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Jak zatem wynika z przytoczonego przepisu, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi na dzieci, musi m.in. uzyskać dochody opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Nie jest tutaj natomiast istotne to, czy dochody te zostały osiągnięte w Polsce czy tez zagranicą i na terytorium jakiego innego państwa.

Przytoczony wyżej przepis odnosi się do ulgi w stosunku do dzieci małoletnich. Jak jednak stanowi art. 27f ust. 6 updof, z ulgi prorodzinnej podatnik może skorzystać także na niektóre dzieci pełnoletnie, które zostały wymienione w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy. Wśród nich znalazły się m.in. dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.

Odliczenie na takie pociechy przysługuje jednak m.in. pod warunkiem, że w roku podatkowym nie uzyskały one dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (czyli wg sakli podatkowej) lub art. 30b (tj. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, odpłatnego zbycia udziałów, akcji w spółkach mających osobowość prawną, z tytułu objęcia udziałów/akcji w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (czyli 3 089 zł). Pomija się tu kwoty otrzymane tytułem renty rodzinnej.

W odróżnieniu od podatnika chcącego skorzystać z ulgi prorodzinnej, w przypadku dzieci wskazanych wyżej, na które ulga ta ma być wykorzystana istotne jest to, czy uzyskiwało ono dochody w Polsce bądź za granicą i w dodatku w jakim państwie.

Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z regułą wyrażoną w art. 3 ust. 1 updof, podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce, podlega tutaj nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (czyli od całości uzyskanych dochodów bez względu na miejsce ich położenia). W przypadku dochodów uzyskanych za granicą należy jednak dodatkowo mieć na uwadze postanowienia umów w sprawie zapobieżenia podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Jeżeli z danej umowy wynika, że do dochodu osiągniętego za granicą ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, dochód taki w Polsce jest wolny od podatku. Co za tym idzie, nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu limitu dochodu dziecka, w zakresie określenia prawa do ulgi prorodzinnej.

Jeżeli natomiast do dochodu takiego będzie miała zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, będzie on opodatkowany także w Polsce i należy go uwzględnić w powyższym limicie, co często jest równoznaczne z utratą prawa do ulgi, jako że dopuszczalna wartość dochodu jaki pełnoletnie dziecko może osiągnąć, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej, jest stosunkowo niska.

Na zakończenie przypomnijmy, że metoda wyłączenia z progresją ma zastosowanie m.in. do dochodów uzyskanych w takich krajach jak Albania, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Słowenia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Włochy.
Metoda odliczenia proporcjonalnego ma natomiast zastosowanie m.in. do dochodów z Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Islandii, Macedonii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Tadżykistanu.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: