eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rozliczenie PIT: dochód z pracy i działalność gospodarcza za granicą

Rozliczenie PIT: dochód z pracy i działalność gospodarcza za granicą

2019-02-01 13:28

Rozliczenie PIT: dochód z pracy i działalność gospodarcza za granicą

Jak uniknąć podatku od zagranicznego dochodu? © ChemiQ - Fotolia.com

Dochody z pracy w Polsce tutaj są opodatkowane. Natomiast w przypadku opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, ta ich część, która przypada na wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii, nie będzie wykazywana w polskim PIT – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2019 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.605.2018.1.BO.

Przeczytaj także: Działalność gospodarcza w Niemczech a zeznanie roczne PIT-36

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca jest polskim http://www.podatki.egospodarka.pl/146305,Polska-rezydencja-podatkowa-czy-mozna-ja-skutecznie-utracic,1,69,1.html rezydentem podatkowym>. Mieszka w Polsce i tutaj opodatkowuje dochody z pracy oraz emerytur otrzymywanych z brytyjskiego systemu emerytalnego, mających charakter periodycznych.

Dodatkowo wnioskodawca uzyskuje także dochody z najmu nieruchomości położonych w Wielkiej Brytanii. Te wchodzą w skład jego przedsiębiorstwa. Przychody z najmu zainteresowany rozlicza w ramach źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Wnioskodawca zamierza wybrać opodatkowanie tych przychodów podatkiem liniowym. Zadał pytanie, czy w takim przypadku dochód z najmu nieruchomości wchodzących w skład jego firmy i rozliczany w ramach działalności gospodarczej będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce? Czy wpłynie na wysokość podatku od wynagrodzenia z pracy czy emerytur? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(…) Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania 1, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). W myśl art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

fot. ChemiQ - Fotolia.com

Jak uniknąć podatku od zagranicznego dochodu?

Dzięki opodatkowaniu przychodów z firmy podatkiem liniowym, te z nich, które zostaną uzyskane z tytułu wynajmu nieruchomości w Anglii, nie wpłyną na polski podatek dochodowy. Nie trzeba ich nawet będzie uwzględniać przy liczeniu podatku od polskiego wynagrodzenia podatnika, przy ustalaniu stawki tego podatku.


W myśl art. 6 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (Polsce) z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w drugim Umawiającym się Państwie (Wielkiej Brytanii), może być opodatkowany w tym drugim Państwie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Konwencji - określenie „majątek nieruchomy” ma takie znaczenie, jakie nadaje mu prawo tego Umawiającego się Państwa, na terytorium którego dany majątek jest położony. Określenie to obejmuje w każdym przypadku mienie przynależne do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, prawa, do których mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego dotyczące własności ziemi, prawa użytkowania majątku nieruchomego, jak również prawa do stałych lub zmiennych świadczeń z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji złóż mineralnych, źródeł i innych zasobów naturalnych: statki morskie i statki powietrzne nie stanowią majątku nieruchomego. Stosownie do zapisów art. 6 ust. 3 ww. Konwencji - postanowienia ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się do dochodu osiągniętego z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego. Zgodnie z art. 6 ust. 4 cyt. Konwencji, postanowienia ust. 1 i 3 niniejszego artykułu stosuje się również do dochodu z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. a) ww. Konwencji - jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania. Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód (art. 22 ust. 2 lit. c) ww. Konwencji). Zdaniem Wnioskodawcy, dochód z najmu nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, położonych na terytorium Wielkiej Brytanii, z którego to najmu przychody zaliczane są do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż w Polsce jest zwolniony z opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania 2, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). W myśl art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. Konwencji, dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (Polsce) z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego), położonego w drugim Umawiającym się Państwie (Wielkiej Brytanii), może być opodatkowany w tym drugim Państwie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Konwencji, określenie „majątek nieruchomy” ma takie znaczenie, jakie nadaje mu prawo tego Umawiającego się Państwa, na terytorium którego dany majątek jest położony. Określenie to obejmuje w każdym przypadku mienie przynależne do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, prawa, do których mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego dotyczące własności ziemi, prawa użytkowania majątku nieruchomego, jak również prawa do stałych lub zmiennych świadczeń z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji złóż mineralnych, źródeł i innych zasobów naturalnych: statki morskie i statki powietrzne nie stanowią majątku nieruchomego. Stosownie do zapisów art. 6 ust. 3 ww. Konwencji, postanowienia ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się do dochodu osiągniętego z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. Konwencji, postanowienia ust. 1 i 3 niniejszego artykułu stosuje się również do dochodu z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. a) cyt. Konwencji - jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania. Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód (art. 22 ust. 2 lit. c) ww. Konwencji). W myśl natomiast art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:
1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z powyższych przepisów, w tym art. 6 ust. 4 cyt. Konwencji wynika, że skoro dochód z najmu nieruchomość wchodzących w skład przedsiębiorstwa osiągnięty za granicą, tj. w Wielkiej Brytanii, może być opodatkowany zarówno za granicą, jak i w Polsce, to w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, na podstawie cyt. art. 22 ust. 2 ww. Konwencji oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się metodę wyłączenia, która polega na tym, że dochód uzyskany z tytułu najmu nieruchomości położonej za granicą, jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałych dochodów podatnika podlegających opodatkowaniu w Polsce (o ile takie dochody są osiągane) stosuje się stawkę podatku wyliczoną dla całego dochodu osiągniętego zarówno w Polsce, jak i za granicą (tzw. metoda wyłączenia z progresją).

Podsumowując, w przypadku metody wyłączenia z progresją przychody uzyskane za granicą są, na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zwolnione od podatku w Polsce, ale mogą mieć wpływ na podatek płacony w Polsce. Zagraniczne przychody uwzględnia się do ustalania stopy procentowej, według której zapłaci się podatek od polskich przychodów (dochodów).

Dochody ze stosunku pracy i z emerytury podlegają opodatkowaniu wyłącznie według zasad przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z najmu nieruchomości położonych na terytorium Wielkiej Brytanii, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, z których przychody uzyskiwane są ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają podatkowaniu według zasad przewidzianych w ww. ustawie, tj. na zasadach ogólnych - według skali podatkowej, lub w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stawka liniowa).

Dochody z najmu nieruchomości położonych na terytorium Wielkiej Brytanii, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, z których przychody uzyskiwane są ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 wpłyną zatem na ustalenie stopy procentowej przy opodatkowaniu dochodów ze stosunku pracy i z emerytury, ale tylko wówczas, gdy dochód z najmu nieruchomości położonych na terytorium Wielkiej Brytanii, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, z których przychody uzyskiwane są ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, będzie również opodatkowany na zasadach ogólnych (według skali).

Z powyższego wynika, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca skutecznie złoży pisemne oświadczenie, że uzyskane dochody z najmu nieruchomości położonych na terytorium Wielkiej Brytanii, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, z których przychody uzyskiwane są ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, opodatkuje na zasadach określonych art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to dochody te będą zwolnione z opodatkowania w Polsce, a dochody z najmu nieruchomości położonych na terytorium Wielkiej Brytanii wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, z których przychody uzyskiwane są ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, opodatkuje na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy, nie będą miały również wpływu na opodatkowanie uzyskiwanych przez Wnioskodawcę i opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27 cyt. ustawy dochodów ze stosunku pracy i emerytury.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: