eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Automatyczny System Eksportu ma problemy z komunikatem IE 599

Automatyczny System Eksportu ma problemy z komunikatem IE 599

2018-04-24 12:32

Automatyczny System Eksportu ma problemy z komunikatem IE 599

Eksport towaru: firmy mają problem z uzyskaniem komunikatu IE 599 © sittinan - Fotolia.com

Z dniem 2 listopada 2017r. został wdrożony nowy system do obsługi operacji wywozowych - Automatyczny System Eksportu (AES). System ten zastąpił obowiązujący dotychczas System Kontroli Eksportu (ECS). Oba systemy stworzone zostały do w pełni zautomatyzowanej obsługi zgłoszeń wywozowych, a także wymiany informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi. Dane z Systemu ECS uległy migracji do Systemu AES, a zatem po jego uruchomieniu wszystkie operacje rozpoczęte w ECS są realizowane i kończone w systemie AES.

Przeczytaj także: Podatek VAT i eksport towaru: kopia SAD e-mailem?

Zmiana systemu z ECS na AES miała na celu rozbudowę środowiska obsługi elektronicznej operacji wywozowych poprzez modernizację dotychczasowych funkcji. Niestety, jak sygnalizują przedsiębiorcy, których lwią częścią prowadzonej działalności jest eksport towarów, migracja systemu nie doprowadziła do rozwiązania problemów z obsługą zgłoszeń wywozowych, dotyczących wydawania potwierdzeń zakończenia procedury wywozu w postaci komunikatu IE 599.
W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VATU) stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (UE).

Dokumentem, o którym mowa wyżej w przypadku przedsiębiorców, którzy korzystają obecnie z AES (a wcześniej z ECS) jest elektroniczny komunikat IE 599, który potwierdza wywóz towaru poza terytorium UE. W pierwszej kolejności wysłany zostaje przez urząd celny wyprowadzenia (urząd celny portu lub portu lotniczego, z którego statek wodny lub powietrzny opuści obszar celny UE) do urzędu wywozu komunikat IE 518, co następuje po potwierdzeniu załadunku towarów na statek wodny lub powietrzny. Następnie, po otrzymaniu przez urząd wywozu komunikatu IE 518 system powinien wygenerować automatycznie komunikat IE 599 i przesłać go na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu wywozowym.

fot. sittinan - Fotolia.com

Eksport towaru: firmy mają problem z uzyskaniem komunikatu IE 599

W ubiegłym roku nastąpiła rozbudowa środowiska obsługi elektronicznej operacji wywozowych. Zmieniono system ECS na AES, co skutkowało .in. zmianą dotychczasowych funkcji. Niestety nowy system boryka się z problemami starego w zakresie generowania komunikatów IE 599. Urzędy celne niechętnie dokument ten generują ręcznie, a bez niego przedsiębiorca nie może stosować preferencyjnej stawki VAT.


W praktyce komunikat IE 599 bardzo często nie dociera do przedsiębiorców. Brak automatycznego wygenerowania tego komunikatu powoduje natomiast konieczność przedstawienia urzędom celnym licznych dowodów alternatywnych na potwierdzenie wywozu towaru poza terytorium UE. Przedsiębiorcy sygnalizują przy tym niekorzystną zmianę praktyki urzędów celnych w tym zakresie po dniu 1 marca 2017 r. w związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej.

Przed datą wspomnianej reformy urzędy celne w przypadku braku automatycznego wygenerowania komunikatu IE 599 akceptowały bowiem podstawowe dowody alternatywne przedstawiane przez przedsiębiorców na potwierdzenie wywozu towaru poza granice UE i na ich podstawie bez przeszkód wystawiały komunikat.
Dowodami alternatywnymi były w szczególności kserokopie faktur VAT, specyfikacje wysyłkowe, listy przewozowe CMR, komunikaty IE 529, konosamenty morskie.

Dokumenty te po utworzeniu KAS okazują się jednak niewystarczające, coraz częściej urzędy celne wymagają przedkładania dokumentów, do których przedsiębiorcy mają ograniczony dostęp i których uzyskanie wiąże się z licznymi trudnościami. Niejednokrotnie urzędy celne wymagają np. dostarczenia dowodu w postaci "dokumentu przetworzonego przez organ celny państwa trzeciego zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym państwie". To z kolei zmusza przedsiębiorców do zaangażowania w sprawę kontrahenta, któremu dostarczony został towar. Urząd celny nie uznaje jednak dokumentu w języku państwa trzeciego i żąda przedłożenia dodatkowo jego tłumaczenia co powoduje dalsze przedłużenie procedury oraz wzrost kosztów po stronie przedsiębiorców.
W wyniku podobnych działań urzędów celnych dochodzi po stronie przedsiębiorców do znacznych utrudnień w realizacji ich ustawowego prawa do zastosowania stawki 0% w podatku VAT w przypadku eksportu. Żądanie przedstawiania przez przedsiębiorcę kolejnych dokumentów powoduje przeciąganie się postępowania w przedmiocie zastosowania stawki 0% podatku VAT i w konsekwencji skutkuje naliczeniem VAT w pełnej wysokości z powodu przekroczenia terminów ustawowych do zastosowania stawki obniżonej. Co więcej, zagraża to także współpracy przedsiębiorców z zagranicznymi kontrahentami, którzy w obawie przed podobnymi problemami rezygnują ze współpracy z polskimi firmami.

Zapytane o ten problem Ministerstwo Finansów w piśmie Departamentu Ceł z dnia 20 września 2017 roku, znak: DC10.8801.34.2017 wskazało, że nie istnieją żadne wewnętrzne wytyczne co do możliwości stosowania przez podatników dokonujących eksportu bezpośredniego stawki VAT 0% w przypadku braku wystawienia komunikatów IE 599, zaś wszelkie nieprawidłowości w obsłudze zgłoszeń wywozowych należy wyjaśniać indywidualnie.

Należy mieć nadzieję, że dalsze wdrożenie AES usunie problem z automatycznym generowaniem komunikatu IE 599, w przeciwnym wypadku przedsiębiorcy będą mogli liczyć jedynie na zmianę niekorzystnej praktyki urzędów celnych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: