eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zapłaciłeś składki ZUS za zleceniobiorcę? Wykaż przychód

Zapłaciłeś składki ZUS za zleceniobiorcę? Wykaż przychód

2020-05-05 13:25

Zapłaciłeś składki ZUS za zleceniobiorcę? Wykaż przychód

Zapłacone składki ZUS jednak z podatkiem? © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Zapłata przez płatnika z własnych środków finansowych zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne byłych zleceniobiorców (w części obciążającej ubezpieczonych) skutkuje u nich przysporzeniem majątkowym, które należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł. Przychód ten należy wykazać w PIT-11 - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.04.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.130.2020.1.MD.

Przeczytaj także: Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez podatku PIT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawczyni podpisywała umowy o dzieło z osobami fizycznymi, od których nie potrącała składek ZUS. Po przeprowadzonej kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekwalifikował te umowy na umowy zlecenie. W efekcie zleceniobiorców należało zgłosić do ubezpieczeń społecznych oraz zapłacić zaległe składki.

ZUS sporządził deklaracje z urzędu, w których dokonał naliczenia składek. Rozłożył też zainteresowanej (na jej wniosek) zaległość na raty. Wnioskodawczyni postanowiła nie dochodzić zaległych składek od byłych zleceniobiorców w części obciążającej ubezpieczonych. Pokryła je z własnych środków. Obecnie nie współpracuje też z żadną z tych osób.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy zapłata przez nią z jej własnych środków finansowych zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne byłych zleceniobiorców (w części obciążającej ubezpieczonych) skutkuje u nich powstaniem przychodu podatkowego, a w konsekwencji sporządzeniem również informacji PIT-11 za rok, w którym składki zostały uregulowane? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Zapłacone składki ZUS jednak z podatkiem?

Część składek ZUS od wynagrodzenia zleceniobiorcy pokrywa (z tego wynagrodzenia) sam ubezpieczony, a resztę płatnik - zleceniodawca. Zdaniem fiskusa jeśli ten ostatni zdecyduje się pokryć z własnej kieszeni składki za ubezpieczonego, powinien u niego wykazać przychód z innych źródeł - oczywiście podlegający opodatkowaniu.


„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy źródłami przychodów są m.in. wymienione w pkt 9 inne źródła

W myśl natomiast art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Z art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.(…)

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że zapłata przez Wnioskodawczynię z własnych środków finansowych zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne byłych zleceniobiorców (w części obciążającej ubezpieczonych) skutkuje u nich przysporzeniem majątkowym, które należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji Wnioskodawczyni ma obowiązek sporządzenia i przesłania byłym zleceniobiorcom oraz właściwym urzędom skarbowym informacji PIT-11 za rok, w którym składki zostały zapłacone przez Nią do ZUS, stosownie do postanowień art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: