eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu 2013: darowizny dla OPP

Odliczenia od dochodu 2013: darowizny dla OPP

2014-01-13 13:10

Odliczenia od dochodu 2013: darowizny dla OPP

Odliczenia od dochodu 2013: darowizny dla OPP © serq - Fotolia.com

Darowizny przekazane w ciągu roku 2013 na rzecz organizacji pożytku publicznego podatnicy mogą uwzględnić w rozliczeniu podatkowym. Odliczyć można nie tylko przekazane środki pieniężne, ale także towary. Trzeba jednak pamiętać, aby darowiznę odpowiednio udokumentować, a także że jest ona limitowana. Wraz z dwoma innymi odliczeniami nie może przekroczyć 6% wykazanego w zeznaniu dochodu (przychodu u ryczałtowców).

Przeczytaj także: Darowizna zmniejszy roczny podatek dochodowy 2013

Omawiane odliczenie zostało uregulowane w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Cel charytatywny

Z przytoczonej wyżej regulacji wynika, że warunków ulgi nie da się prawidłowo określić jedynie na podstawie ustawy o podatku dochodowym. Ustawodawca odnosi się tutaj bowiem wprost do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Odniesienie takie następuje w dwóch miejscach. W pierwszym chodzi o cel, na jakie można przeznaczyć darowiznę, aby mogła ona zostać odliczona, w drugim zaś o podmiot, któremu można ją przekazać, aby wpłynęła na podstawę opodatkowania w PIT.

fot. serq - Fotolia.com

Odliczenia od dochodu 2013: darowizny dla OPP

Darowizny przekazane w ciągu roku 2013 na rzecz organizacji publicznego podatnicy mogą uwzględnić w rozliczeniu podatkowym. Odliczyć można nie tylko przekazane środki pieniężne, ale także towary.


I tak działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. Sfera tych zadań obejmuje zaś zadania w zakresie:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (pkt dodany z dniem 01 stycznia 2012 r.);
 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalności charytatywnej;
 5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 7. ochrony i promocji zdrowia;
 8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 14. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 16. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 17. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 18. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 19. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 20. turystyki i krajoznawstwa;
 21. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 22. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 23. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 24. ratownictwa i ochrony ludności;
 25. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 26. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 27. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 28. promocji i organizacji wolontariatu;
 29. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 30. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 31. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 32. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 33. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 34. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie w zakresie określonym wyżej

Darowizna dla określonych podmiotów

Jak zostało to już wyżej podkreślone, poza celem, przekazanie darowizn jedynie określonym podmiotom uprawnia do ich odliczenia od dochodu/przychodu. Te zostały określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Otóż darowizna musi być przekazana na rzecz określonych organizacji pozarządowych (osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacji i stowarzyszeń) działających w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego (a więc wymienionych wyżej), które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Znalazły się tutaj także:
 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy jednakże z powyższych organizacji zostały wyłączone partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe i fundacje utworzone przez partie polityczne.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: