eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Projektowanie rozwiązań informatycznych z niską stawką ryczałtu ewidencjonowanego

Projektowanie rozwiązań informatycznych z niską stawką ryczałtu ewidencjonowanego

2021-05-11 13:46

Projektowanie rozwiązań informatycznych z niską stawką ryczałtu ewidencjonowanego

Projekty informatyczne z 8,5% stawką ryczałtu © pixabay.com

Świadczenie usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, gdzie na żadnym etapie nie ma miejsca programowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania, podlega opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.05.2021 nr 0115-KDIT1.4011.132.2021.1.MR.

Przeczytaj także: Stawka ryczałtu na projektowanie i kodowanie aplikacji internetowych

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca otworzył firmę 1 lutego 2021 r. opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, w ramach której świadczy usługi na rzecz zagranicznego przedsiębiorstwa z siedzibą w Niemczech w zakresie projektowania i rozwoju technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU 62.01.12.0). Świadczone usługi polegają na:
  • analizie specyfikacji oraz wymagań systemów zarządzania płatnościami elektronicznymi klientów zleceniodawcy;
  • analizie specyfikacji oraz wymagań systemów komunikacji międzybankowej oraz płatności elektronicznych (między innymi SWIFT) banków pośredniczących w płatnościach dokonywanych przez klientów zleceniodawcy;
  • modyfikacji konfiguracji dostępnych narzędzi oferujących nawiązanie połączenia pomiędzy klientami zleceniodawcy a bankami w celu implementacji komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a bankami umożliwiającej realizowanie płatności elektronicznych oraz monitorowanie wykonania tych płatności;
  • definiowaniu i utrzymywaniu dokumentacji technicznej dla systemów zarządzania płatnościami elektronicznymi, procesów automatyzacji ich wdrażania, integracji, konfiguracji, standaryzacji i ich obsługi.

Na żadnym etapie wnioskodawca nie będzie się zajmował programowaniem, pisaniem kodu czy jego analizą. Zainteresowany zadał pytanie, czy świadczone przez niego usługi są opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

fot. pixabay.com

Projekty informatyczne z 8,5% stawką ryczałtu

Usługi programistyczne i kodowania czy doradztwa i zarządzania siecią opodatkowane są 15% stawką ryczałtu. Stawka ta nie ma jednak zastosowania do usługi projektowania i rozwoju technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, gdzie programowanie i kodowanie nie występuje. Dla tego typu usług właściwa jest stawka 8,5%.


„(...) Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1905, z późn. zm.) ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
• 15% przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) ¬– art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h;
• 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazano, że zakres świadczonych przez Wnioskodawcę usług sklasyfikowany jest wg symbolu PKWiU 62.01.12.0 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Ponadto na żadnym etapie świadczenia usług nie będzie miało miejsca programowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: