eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Półprodukt piwa a podatek akcyzowy

Półprodukt piwa a podatek akcyzowy

2010-11-08 06:46

Sprzedaż półproduktu piwa (brzeczki gorącej), który nie zawiera alkoholu etylowego, nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 22.10.2010 r. nr ITPP3/443-128a/10/JK.

Przeczytaj także: Sprzedaż liści tytoniu bez podatku akcyzowego?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka zajmuje się produkcją piwa. Z prowadzonego składu podatkowego zamierza sprzedawać innemu podmiotowi brzeczkę gorącą będącą półproduktem uzyskiwanym w trakcie produkcji piwa. Brzeczka ta nie zawiera jeszcze alkoholu etylowego i nie jest klasyfikowana jako piwo. W wyniku sprzedaży brzeczki gorącej zostanie ona wyprowadzona ze składu podatkowego. Podmiot ją nabywający nie posiada zezwolenia na prowadzenie takiego składu oraz nie będzie z zakupionej brzeczki produkował piwa. Zadano pytanie, czy spółka powinna odprowadzić podatek akcyzowy z tytułu sprzedaży brzeczki gorącej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zasady opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych na terenie kraju uregulowane zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Stosownie do postanowienia art. 2 pkt 1 ustawy wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ustawy o podatku akcyzowym, do napojów alkoholowych zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i produkty pośrednie.

Natomiast zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato (art. 94 ust. 3 ustawy).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest producentem piwa. Wnioskodawca zamierza z prowadzonego przez siebie składu podatkowego sprzedawać innemu podmiotowi wyrób w postaci brzeczki gorącej. Podmiot nabywający brzeczkę nie będzie z zakupionej brzeczki produkował piwa. Sprzedawana brzeczka nie będzie zawierała alkoholu etylowego. W ocenie Zainteresowanego, sprzedawany wyrób nie jest wyrobem gotowym, a jedynie półproduktem, zatem nie będzie podlegał akcyzie.

Wskazać należy przy tym, iż zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1. produkcja wyrobów akcyzowych;
2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W ocenie tutejszego organu, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy. W opisanej sytuacji przedmiotem sprzedaży będzie wyrób w postaci brzeczki gorącej (półprodukt piwa), bez zawartości alkoholu etylowego, zatem nie będzie to jeszcze wyrób akcyzowy. Natomiast, w świetle przedstawionych wyżej przepisów opodatkowaniu akcyzą podlegają wyroby akcyzowe, w tym piwo, jako wyrób gotowy, czyli wyrób który może być już skierowany do konsumpcji (sprzedaży).(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: