eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Leasing bilansowo finansowy: amortyzacja wykupionego środka trwałego

Leasing bilansowo finansowy: amortyzacja wykupionego środka trwałego

2014-10-21 13:47

Leasing bilansowo finansowy: amortyzacja wykupionego środka trwałego

Leasing bilansowo finansowy © apops - Fotolia.com

Ustawy o podatku dochodowym wskazują, które zawarte umowy leasingu należy traktować jako tzw. leasingi operacyjne, a które jako leasingi finansowe. W zależności od tego, z którym leasingiem mamy do czynienia, ustawodawca nakazuje w różny sposób rozliczać zarówno koszty jak i przychody. Niestety wiele leasingów podatkowo traktowanych jako operacyjne, bilansowo są finansowymi, co może nastręczać wielu problemów jednostkom prowadzącym księgi rachunkowe.
A to dlatego, że w przypadku leasingu operacyjnego korzystający do kosztów uzyskania przychodów zalicza płacone finansującemu raty leasingowe (zwane też czynszami), zaś w przypadku leasingu finansowego, przedmiot leasingu uznaje za swój środek trwały i go amortyzuje – kosztem są dokonywane odpisy amortyzacyjne oraz odsetkowa część raty leasingowej.

Podobnie jest w prawie bilansowym. Przy leasingu operacyjnym do kosztów jednostki są zaliczane płacone finansującemu raty leasingowe, zaś przy leasingu finansowym – dokonywane odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej przedmiotu leasingu zaliczonego do środków trwałych korzystającego, jak też część odsetkowa raty leasingowej.

fot. apops - Fotolia.com

Leasing bilansowo finansowy

Ustawy o podatku dochodowym wskazują, które zawarte umowy leasingu należy traktować jako tzw. leasingi operacyjne, a które jako leasingi finansowe. W zależności od tego, z którym leasingiem mamy do czynienia, ustawodawca nakazuje w różny sposób rozliczać zarówno koszty jak i przychody.


Na pierwszy rzut oka zatem wydaje się, że zarówno na tle podatków dochodowych jak i prawa bilansowego wszystko jest tak samo. W zakresie rozpoznawania kosztów można się z takim stwierdzeniem zgodzić, niestety ustawa o rachunkowości sporą część umów leasingu traktowanych podatkowo jako operacyjne, nakazuje uznawać za finansowe.
Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy rachunkowości, jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
  1. przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta;
  2. zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia;
  3. okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego;
  4. suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie;
  5. zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie;
  6. przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający;
  7. przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.

To z kolei powoduje dodatkowe komplikacje. Dana jednostka bowiem na potrzeby bilansowe musi uznać przedmiot takiej umowy leasingu za swój środek trwały i go amortyzować, zaliczając jednocześnie do kosztów uzyskania przychodów (bilansowo) dokonywane odpisy amortyzacyjne. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym natomiast dokonywane odpisy kosztem nie będą. Do tych zostaną za to zaliczone płacone finansującemu raty leasingowe. Co za tym idzie, na etapie ustalania podstawy opodatkowania należy dokonać odpowiednich korekt wartości wyrażonych w księgach.

Komplikacje mogą też się pojawić na etapie wykupu takiego przedmiotu z leasingu. Na potrzeby bilansowe taki składnik majątku może być już bowiem przykładowo całkowicie zamortyzowany, przy czym na gruncie podatku dochodowego stanie się nowym środkiem trwałym, który trzeba będzie amortyzować. Co niezwykle ważne, w takiej sytuacji nie ma podstaw do tego, aby w momencie wykupu, cenę wykupu wprowadzać do ksiąg rachunkowych. Ta bowiem powinna powiększyć wartość początkową środka trwałego, stanowiącą podstawę naliczania amortyzacji bilansowej.

Wskazana cena wykupu stanowi natomiast wartość początkową ewentualnego środka trwałego dla celów podatkowych. Co ważne, tak dokonywane odpisy amortyzacyjne od bilansowo już zamortyzowanego środka trwałego nie powinny być ewidencjonowane w księgach rachunkowych, a jedynie uwzględniane przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (nie ma przy tym przeszkód, aby odpisy te były ujmowane w ewidencji pozabilansowej). Ponadto podatkowe odpisy amortyzacyjne muszą być uwzględnione w sporządzonej w tym celu podatkowej tabeli amortyzacyjnej.
Warto wiedzieć
Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego, może on dokonywać kwalifikacji umów leasingu wg zasad określonych w przepisach podatkowych.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: