eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Nabycie spadku: terminy zgłoszeń w podatku od spadków i darowizn

Nabycie spadku: terminy zgłoszeń w podatku od spadków i darowizn

2017-04-07 13:17

Nabycie spadku: terminy zgłoszeń w podatku od spadków i darowizn

Kiedy zapłacić podatek od spadku © Fabio Balbi - Fotolia.com

Otrzymałeś spadek - pamiętaj o obowiązkach wobec fiskusa. Wskutek dziedziczenia zwiększa się bowiem majątek, zaś skarbówka chce mieć w tym swój udział. Najbliżsi podatku nie muszą zapłacić. Dalsi krewni i osoby obce - z reguły tak. Niemniej każdy co do zasady o otrzymanym spadku musi powiadomić urząd skarbowy.
Podatkowi od spadków i darowizn podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych tutaj wykonywanym tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego.

Mało tego - jeżeli w chwili otwarcia spadku nabywca był obywatelem polskim lub tylko miał miejsce stałego pobytu w Polsce, opodatkowaniu podatkiem podlega także nabycie rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą.
Z drugiej strony z podatku wyłączone jest nabycie własności rzeczy ruchomych (uwaga - w wyłączeniu nie mieszczą się nieruchomości) znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych podlegających wykonaniu w Polsce, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niemniej jeżeli tylko spadek nabywa Polak, to co do zasady będzie musiał od niego zapłacić podatek nawet, gdy przedmiot spadku znajduje się za granicą (chyba że inaczej będzie stanowić umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Podatek od spadków i darowizn jest jednak rozliczany inaczej, aniżeli inne - przekazywane urzędom skarbowym.
Tutaj bowiem podatek jest wymierzany w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Decyzję tę wydaje on natomiast w oparciu o złożoną przez podatnika (tutaj spadkobiercę) deklarację.

W jakim terminie formularz jest składany? Ustawa mówi, iż podatnicy są obowiązani co do zasady złożyć zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (chyba że podatek jest pobierany przez płatnika - wówczas deklaracji nie składamy; w określonych przypadkach płatnikiem podatku może być notariusz).

fot. Fabio Balbi - Fotolia.com

Kiedy zapłacić podatek od spadku

Podatek od spadków płaci się na podstawie decyzji wydanej przez urząd skarbowy. Wcześniej jednak należy złożyć w tym urzędzie stosowną deklarację w obowiązującym terminie.


Kiedy zatem dochodzi do nabycia spadku? Otóż w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego obowiązek podatkowy powstaje:
  • w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku,
  • w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia,
  • w drodze zapisu windykacyjnego - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego,
  • jeżeli nabycie następuje w częściach - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części.

W przypadku nabycia, które nie zostało zgłoszone do opodatkowania, a następnie nabycie to stwierdzono pismem - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli takim pismem jest orzeczenie sądu - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Natomiast w sytuacji, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia. Z uwagi na sankcyjną stawkę podatku radzimy jednak unikać takiego powołania się przez podatnika

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

Ustawa zawiera też jeszcze jeden termin złożenia deklaracji - przewidziany dla najbliższej rodziny, która zamierza skorzystać z pełnego zwolnienia od podatku z uwagi na więzy krwi.
Otóż nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest zwolnione z podatku, jeżeli osoby takie zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (o którym mowa była wyżej), zaś w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

W przypadku darowizny pieniędzy jest jeszcze jeden warunek, niemniej my skupiamy się na spadkach, stąd też go pomijamy.

Ustawodawca wskazuje też na sytuacje szczególne zgłaszania spadków przy korzystaniu ze zwolnienia przez najbliższą rodzinę. I tak:
  • Jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, 6-miesięczny termin liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.
  • Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie wskazanych wyżej terminów, zwolnienie jest stosowane, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: