eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Fiskus chce podatek za regulowanie zobowiązań podatkowych

Fiskus chce podatek za regulowanie zobowiązań podatkowych

2019-03-06 13:41

Fiskus chce podatek za regulowanie zobowiązań podatkowych

Podatek od podatku czyli rzecz lub prawo majątkowe za zobowiązanie podatkowe © Patcharan - Fotolia.com

Jednym ze szczególnych sposobów wygaszenia zobowiązań podatkowych względem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego jest przeniesienie na ich rzecz własności rzeczy lub praw majątkowych należących do podatnika.

Jak przebiega taka procedura?


Zgodnie z art. 66 Ordynacji podatkowej zostaje zawarta umowa w formie pisemnej między podatnikiem a właściwym organem. W przypadku zaległości podatkowych względem Skarbu Państwa jest nim właściwy miejscowo starosta (wówczas umowa wymaga zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego), a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego jest to wójt, burmistrz, starosta albo marszałek województwa. Zobowiązanie podatkowe wygasa z dniem przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych.

Czy ten rodzaj wygaszenia zobowiązania podatkowego skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania na gruncie PDOP?


Zdaniem organów podatkowych wykonanie zobowiązania podatkowego w formie przeniesienia przez stronę własności składników majątkowych lub praw majątkowych prowadzi do powstania po stronie podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przychodu na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy o PDOP (patrz: interpretacja indywidualna z 22.12.2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-672/15/MS).
Zupełnie inne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20.12.2018 r., sygn. akt II FSK 3509/16 oddalając skargę kasacyjną organu podatkowego z uwagi na brak usprawiedliwionych podstaw. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przepis art. 14a ustawy o PDOP dotyczy jedynie zobowiązań cywilnoprawnych, związanych z działalnością gospodarczą. Oznacza to, że jakakolwiek forma regulowania zobowiązań podatkowych, a nie cywilnoprawnych przez podatników (w tym w postaci świadczenia w miejsce wykonania (łac. dato in solutum) nie powoduje powstania przychodu podatkowego: „Zatem przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub j.s.t. w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków, na zasadach określonych w art. 66 O.p., nie powoduje u podatnika powstania przychodu na podstawie art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p.” Istotny jest fakt, że chodzi tu o zapłatę podatku jako należności jednostronnie określanej przez organy podatkowe, a więc w sposób charakterystyczny dla stosunków administracyjno-prawnych wynikających ze stosunku podporządkowania, w odróżnieniu od cywilno-prawnych charakteryzujących się równorzędnością stron.

fot. Patcharan - Fotolia.com

Podatek od podatku czyli rzecz lub prawo majątkowe za zobowiązanie podatkowe

Sposobów wygasania zobowiązań podatkowych jest kilka. Wśród nietypowych można wymienić m.in. przeniesienie własności składnika majątku na organ podatkowy. Sęk w tym, że fiskus od powyższego także chce podatek, traktując zawarcie takiej umowy jak powstanie przychodu. Z poglądem takim na szczęście nie zgadza się NSA.


Należy zauważyć, że przepis art. 66 Ordynacji podatkowej nie odnosi się również do obrotu gospodarczego, który generuje przychody podatnika wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP, gdyż celem umowy zawartej w tym trybie nie jest realizacja jakiegokolwiek przysporzenia w oparciu o stosunek cywilnoprawny, ale wykonanie zobowiązania o charakterze podatkowym.
Za przychód mogą zostać uznane tylko takie przysporzenia majątkowe, które mają charakter trwały, czyli są definitywne i zostały rzeczywiście otrzymane, bądź spowodowały zwiększenie aktywów podatnika. Natomiast przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe nie jest nawet podobne do żadnego z wymienionych przykładowo w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP przychodów.

Na skutek zawartej umowy podatnik nie zostaje zwolniony z ciążących na nim zobowiązań podatkowych lecz reguluje należności za istniejące zaległości podatkowe. Nie można również uznać takiego sposobu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego za postać odpłatnego zbycia określonego w art. 14 ustawy o PDOP. Strony zawierające umowę nie określają wartości rzeczy lub praw majątkowych, a przeniesienie składnika majątkowego nie powoduje żadnego przysporzenia majątkowego po stronie podatnika, a tym samym nie może stanowić przychodu podatkowego, w myśl art. 14a ustawy o PDOP.

Podsumowanie


Niewątpliwie pogląd zaprezentowany przez Naczelny Sąd Administracyjny ma istotne znaczenie dla podatników rozważających uregulowanie zobowiązań podatkowych w formie niepieniężnej. Zwyciężyła koncepcja, zgodnie z którą uregulowanie zobowiązań podatkowych nie może rodzić żadnych przychodów pod stronie podatnika. Nie może bowiem czynność polegająca na uiszczeniu podatku w formie innej niż zapłata w pieniądzu stanowić równocześnie źródła kolejnego zobowiązania podatkowego. Instytucja przewidziana w art. 66 Ordynacji podatkowej w założeniu ma pomóc podatnikowi uiścić zaległości podatkowe (np. w sytuacji braku płynności finansowej) zabezpieczając jednocześnie interes Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: