eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Samochód (nie)osobowy a koszty podatkowe

Samochód (nie)osobowy a koszty podatkowe

2010-08-27 07:29

W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 12.08.2010 r. nr ITPB3/423-268/10/AW.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka wykorzystuje w ramach leasingu operacyjnego dwa samochody o wartości powyżej 20 000 euro posiadające homologacje samochodów ciężarowych, z tytułu użytkowania których ponosi koszty ubezpieczenia OC i AC. Pierwszy z nich do Volkswagen o dopuszczalnej ładowności 995 kg (dopuszczalna masa całkowita wynosi 2 800 kg) używany jako karetka pogotowia. Jest on przeznaczony do przewozu 3 osób, posiada jeden rząd siedzeń oddzielony od części transportowej zamkniętej stałą przegrodą. W części tej znajduje się miejsce na nosze oraz dwa składane siedzenia dla personelu medycznego. Spółka nie przeprowadziła badania technicznego tego samochodu, nie jest on także pojazdem specjalnym wymienionym w załączniku nr 9 do ustawy o VAT. Drugi z pojazdów to Mercedes Benz o dopuszczalnej ładowności 755 kg (dopuszczalna masa całkowita wynosi 3 250 kg) przeznaczony do przewozu 5 osób. Ma on 2 rzędy siedzeń oraz stałą przegrodę (kratka) oddzielającą część siedzącą od transportowej. Długość części transportowej nie przekracza 50%, pojazd ten nie posiada części otwartej do przewożenia ładunków, nie jest pojazdem specjalnym. Także i dla niego spółka nie przeprowadziła dodatkowego badania technicznego. Zadano pytanie, czy samochody te można traktować jako nie osobowe w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składki na ich ubezpieczenie w pełnej wysokości? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zasady opodatkowania stron umowy leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje rozdział 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami).

Zgodnie z art. 17a pkt 1 powołanej ustawy, ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Natomiast na podstawie art. 17b ust. 1 ww. ustawy, (leasing operacyjny) opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

1. została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
2. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Gramatyczna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami, w tym służą zachowaniu lub zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Z przepisów powyższych wynika zatem, iż – co do zasady – jeżeli umowa leasingu spełnia warunki określone w art. 17b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to ponoszone przez leasingobiorcę (korzystającego) w związku z tą umową wydatki w podstawowym okresie, z tytułu używania przedmiotu leasingu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Tak więc koszty składek na ubezpieczenie pojazdów samochodowych używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego, jeżeli zgodnie z umową do ich ponoszenia zobowiązany jest korzystający, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.