eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wycofanie samochodu z firmy: co ze składkami na ubezpieczenie

Wycofanie samochodu z firmy: co ze składkami na ubezpieczenie

2018-04-10 13:46

Wycofanie samochodu z firmy: co ze składkami na ubezpieczenie

Korekta składek na ubezpieczenie samochodu © alexkich - Fotolia.com

Samochód, który stanowi składnik majątku (środek trwały) firmy, ale przestał jej służyć, może zostać z niej wycofany. Wówczas to od dania takiego wycofania wydatki ponoszone na ten pojazd nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Co jednak zrobić z rozliczonymi już w kosztach składkami na ubezpieczenie takiego pojazdu, które zostały poniesione przed wycofaniem auta z firmy?

Przeczytaj także: Jak wycofać z firmy środki trwałe?

Załóżmy dla przykładu, że przedsiębiorca zamierza wycofać z firmy samochód osobowy z końcem maja 2018 r. W styczniu jednakże poniósł wydatki związane z zakupem polisy OC (i AC) takiego pojazdu, które to z uwagi na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów metodą uproszczoną w całości trafiły wówczas do kosztów uzyskania przychodu. Czy w chwili wycofania samochodu z firmy należy skorygować także koszty tych ubezpieczeń?

Samochód osobowy (ale nie tylko taki) bardzo często jest wręcz niezbędnym środkiem do pracy. W przypadku, gdy pojazd taki został zaliczony do środków trwałych, nie ma żadnych przeszkód, aby w kosztach prowadzonej działalności rozliczać płacone składki z tytułu jego ubezpieczenia (obowiązkowe OC, jak i dobrowolne AC, NNW, assistance itp.). Wydatki takie odnosi się bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Termin rozpoznania kosztu może być jednak różny w zależności od stosowanych zasad ich rozliczania oraz prowadzonej dokumentacji księgowej. Nadto trzeba też pamiętać o ograniczeniu rozliczania w kosztach składek na ubezpieczenia dobrowolne samochodów o wartości przekraczającej 20.000 euro.
Składki na ubezpieczenia samochodu są naliczane za cały okres ubezpieczenia. Ten nie musi pokrywać się z rokiem podatkowym. Nie stoi to jednak na przeszkodzie ich jednorazowego ujęcia w rachunku podatkowym przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną.
Za dzień poniesienia kosztu (czyli ujęcia w księdze) uważa się tutaj dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia kosztu w księdze przychodów i rozchodów.

Wydatki na polisy księguje się w kolumnie 13 księgi „Pozostałe wydatki” pod datą wystawienia polisy.

fot. alexkich - Fotolia.com

Korekta składek na ubezpieczenie samochodu

Wycofując samochód z firmy na cele prywatne należy pamiętać o korekcie odliczonego ubezpieczenia na ten pojazd. Od dnia wycofania nie służy on bowiem działalności gospodarczej, w związku z czym ta część zapłaconej składki, która przypada na okres od takiego wycofania, również nie powinna obciążać kosztów firmy. Stosownej korekty należy dokonać na bieżąco.


Przekazanie samochodu na cele prywatne


Podatnik, który decyduje się przekazać firmowy samochód na cele osobiste musi pamiętać o konieczności wyłączenia z kosztów podatkowych tej części składek na ubezpieczenie pojazdu, która przypada na okres po jego wycofaniu z firmy.
Zaprzestanie wykorzystywania samochodu na potrzeby prowadzonej firmy jest równoznaczne z tym, że składki w tej części, która przypada po zaprzestaniu takiego wykorzystywania, nie służą prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z czym nie spełniają warunku do uznania ich za podatkowe koszty uzyskania przychodów.

W którym momencie dokonać takiej korekty? Zdaniem autora właściwym wydaje się być tutaj zastosowanie normy wynikającej z art. 22 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiącej, że jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

W opisanym przypadku korekta kosztów ubezpieczenia nie jest spowodowana błędem ani inną oczywistą pomyłką. Nie należy zatem dokonywać jej wstecznie, lecz na bieżąco - w miesiącu, w którym nastąpi wycofanie samochodu z majątku firmy. Korekta taka co do zasady powinna być wykazana w kolumnie 13 księgi poprzez wpisanie kwoty zmniejszenia (ze znakiem minus lub na czerwono). Gdyby jednak w tym miesiącu podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów, bądź te były niższe od kwoty zmniejszenia, należy dokonać odpowiedniego zwiększenia przychodów o kwotę, która nie zmniejszy kosztów podatkowych. Tutaj odpowiedniego zapisu dokonuje się w kolumnie 8 księgi „pozostałe przychody”.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: