eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga meldunkowa: ostateczne stanowisko fiskusa

Ulga meldunkowa: ostateczne stanowisko fiskusa

2011-11-15 13:08

Ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków.
Tak uznał Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 7 października 2011 r., nr DD2/033/ 66/KOI/2011/DD-433.

Powyższa interpretacja dotyczyła zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży poza działalnością gospodarczą budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego, itp., nabytego w latach 2007-2008.
Przypomnijmy, że przychód ze sprzedaży nieruchomości poza działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu, gdy odpłatne zbycie następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego, itp. Przy czym przy sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007-2008 można stosować zwolnienie od podatku, tzw. ulgę meldunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008). Warunkiem jest złożenie oświadczenia, że spełnione są warunki do skorzystania z tej ulgi, w terminie przewidzianym dla składania zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaż (czyli do 30 kwietnia roku następującego po sprzedaży - art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. nr 209, poz. 1316 ze zm.).

Pomimo że z art. 21 ust. 22 ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008) wynikało, że omawiane zwolnienie (ulga meldunkowa) ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, to organy podatkowe uznawały, że jeżeli w sprzedawanym mieszkaniu (lokalu) zameldowany był tylko jeden z małżonków, drugiemu z małżonków ulga ta nie przysługuje. Odmiennego zdania były jednak sądy, które orzekały, że w tym przypadku oboje małżonkowie mają prawo do skorzystania z omawianej ulgi. Tak uznał przykładowo NSA w wyrokach: z 30 sierpnia 2011 r., sygn. akt II FSK 503/10 i z 14 października 2010 r., sygn. akt II FSK 949/09 (orzeczenia prawomocne).

Uwzględniając orzecznictwo sądów, Minister Finansów wydał ogólną interpretację prawa podatkowego. Ponieważ została ona wydana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), ma powszechnie obowiązującą moc. W tej interpretacji uznano:

"(...) ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków. Zwolnienie od podatku przychodów z odpłatnego zbycia ma zatem zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia (podkreśl. red.).

Słuszność takiego stanowiska potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego, np.: wyrok z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. akt II FSK 503/10, wyrok z dnia 17 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 102/10, wyrok z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2139, wyrok z dnia 14 października 2010 r., sygn. akt II FSK 949/09.

Jednocześnie podkreślić należy, że drugą niezbędną przesłanką zwolnienia jest złożenie w ustawowym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji przyjętej interpretacji przepisu 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, iż wystarczającym dla skorzystania z ulgi meldunkowej przez oboje małżonków jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, przez małżonka spełniającego te warunki (podkreśl. red.)."


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: