eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga meldunkowa na sprzedaż budynku mieszkalnego i gruntu

Ulga meldunkowa na sprzedaż budynku mieszkalnego i gruntu

2013-03-26 09:48

Ulga meldunkowa na sprzedaż budynku mieszkalnego i gruntu

Ulga meldunkowa na sprzedaż budynku mieszkalnego i gruntu © leroy131 - Fotolia.com

Ulga meldunkowa ma zastosowanie do części nieruchomości (zarówno budynku mieszkalnego jak i gruntu, na którym budy en ten się znajduje) sprzedanej w 2010 r., która została nabyta w roku 2007. Natomiast sprzedaż części nieruchomości, która została nabyta w roku 2004, w ogóle nie stanowi źródła przychodu w podatku dochodowym. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 12.03.2013 r. nr IPTPB2/415-496/11-3/13-S/KSU.

Przeczytaj także: Sprzedaż nieruchomości: ulga meldunkowa dla małżonków

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

9 sierpnia 2010 wnioskodawczyni zwarła umowę sprzedaży nieruchomości, na którą składa się budynek mieszkalny jednorodzinni i grunt pod nim się znajdujący. Nieruchomość tę zakupiła ona wspólnie z mężem w 2004 r. 6 października 2007 r. mąż zmarł, pozostawiając w spadku swoją część nieruchomości żonie oraz dwóm córkom. W nieruchomości tej wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały nieprzerwalnie od 2007 r. do 2010, a córki od 2008 r. do 2010 r. Po sprzedaży wnioskodawczyni wraz z córkami złożyła oświadczenie w urzędzie skarbowym o spełnieniu warunków do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy sprzedaż tej nieruchomości korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych? W przedmiotowej sprawie, uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 września 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 843/12, organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) – c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

fot. leroy131 - Fotolia.com

Ulga meldunkowa na sprzedaż budynku mieszkalnego i gruntu

Tzw. ulga meldunkowa obejmuje zarówno przychód z tytułu zbycia udziału w budynku mieszkalnym, jak i udziału w gruncie, na którym budynek jest posadowiony.


W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości dla określenia właściwej podstawy prawnej normującej zasady opodatkowania przychodu uzyskanego z jej zbycia, istotne jest z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalenie zarówno daty jak i formy nabycia nieruchomości.

Ustawodawca w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisie posługuje się terminem nabycie. Termin „nabycie” oznacza każde przeniesienie na nabywcę własności rzeczy w ramach spadku, innej jednostronnej czynności, na podstawie aktu prawnego, umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Tak więc nabycie rozumiane jest jako uzyskanie tytułu własności (nabycie własności) lub uzyskanie określonego prawa (nabycie prawa).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni w 2004 r. zakupiła wspólnie z mężem w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym. W dniu 6 października 2007 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni. W drodze spadku po zmarłym mężu, Wnioskodawczyni nabyła przypadającą Jej część przedmiotowej nieruchomości. W dniu 9 sierpnia 2010 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży ww. nieruchomości.

Zatem, nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło odpowiednio w części w 2004 r. oraz w 2007 r.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588 ze zm.) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i ww. praw nabytych po dniu 1 stycznia 2007 r.

Z uwagi na treść przepisu art. 7 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich. Przy ustalaniu przychodów osiąganych z majątku wspólnego, znajduje zastosowanie przepis art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z którego wynika, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: