eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Różnice kursowe a działalność zwolniona i opodatkowana PIT

Różnice kursowe a działalność zwolniona i opodatkowana PIT

2013-11-18 13:34

Różnice kursowe a działalność zwolniona i opodatkowana PIT

Różnice kursowe a działalność zwolniona i opodatkowana PIT © Sergey Nivens - Fotolia.com

Różnice kursowe powstają bezpośrednio na działalności strefowej, przychody i koszty z tym związane generują dochód z działalności prowadzonej przez podatnika w strefie. Tym samym dochód ten może korzystać ze zwolnienia z podatku. Natomiast przychody i koszty ich uzyskania z tytułu różnic kursowych powstałych bezpośrednio na działalności pozastrefowej podlegają opodatkowaniu. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 07.11.2013 r. nr ILPB1/415-970/13-2/AG.

Przeczytaj także: Różnice kursowe przy różnych formach prawnych działalności gospodarczej

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prowadził będzie zarówno działalność zwolnioną – objętą zezwoleniem strefowym, jak i opodatkowaną. Na potrzeby firmy będzie używał rachunku bankowego, na który będzie otrzymywał wpływy walutowe oraz z którego będzie regulował zobowiązania. Na rachunek ten będą wpływały środki dotyczące działalności objętej zezwoleniem oraz opodatkowanej. Podobnie będzie z wypływami. Z tytułu obrotów na tym rachunku będą powstawać różnice kursowe od środków własnych. Wnioskodawca zamierza stosować podatkową metodę rozliczania różnic kursowych. Zadał pytanie o sposób kwalifikowania do działalności opodatkowanej lub zwolnionej różnic kursowych, które będą bezpośrednio związane albo z działalnością opodatkowaną, albo ze zwolnioną oraz będą miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.).

Na mocy art. 12 ww. ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

fot. Sergey Nivens - Fotolia.com

Różnice kursowe a działalność zwolniona i opodatkowana PIT

Różnice kursowe powstają bezpośrednio na działalności strefowej, przychody i koszty z tym związane generują dochód z działalności prowadzonej przez podatnika w strefie. Tym samym dochód ten może korzystać ze zwolnienia z podatku. Natomiast przychody i koszty ich uzyskania z tytułu różnic kursowych powstałych bezpośrednio na działalności pozastrefowej podlegają opodatkowaniu.


Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej "zezwoleniem".
Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), tut. Organ zauważa co następuje.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Przepis art. 21 ust. 5a cyt. ustawy, stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: