eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zryczałtowany podatek od wynagrodzenia sędziego sportowego?

Zryczałtowany podatek od wynagrodzenia sędziego sportowego?

2013-11-19 13:32

Zryczałtowany podatek od wynagrodzenia sędziego sportowego?

Zryczałtowany podatek od wynagrodzenia sędziego sportowego? © massimhokuto - Fotolia.com

W przypadku niezawierania z sędziami sportowymi umów zleceń, z których wynikałaby wysokość wynagrodzenia, nie można do niego zastosować przepisu wynikającego z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy czyli podatku zryczałtowanego. Przychody takie, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, należy opodatkować na zasadach ogólnych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 07.11.2013 r. nr ILPB1/415-994/13-2/AMN.

Przeczytaj także: Wynagrodzenie dla sędziego sportowego w podatku dochodowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca (stowarzyszenie sportowe) organizuje i finansuje zawody sportowe, podczas których wypłaca sędziom wynagrodzenie za sędziowanie na podstawie delegacji sędziowskich lub list ryczałtów sędziowskich (nie są zawierane odrębne umowy zlecenia). Dokumenty te są tożsame z umowami, ponieważ na ich podstawie organizator wypłaci sędziom umówioną kwotę wynagrodzenia za wykonanie określonych czynności. Dokumenty te jasno określają strony takiej umowy. Stawki za sędziowanie określone są w regulaminie zawodów lub przez Polskie Związki Sportowe, niemniej ostatecznie to organizator umawia się z sędzią co do wysokości wynagrodzenia. Zadano pytanie, czy w sytuacji, gdy wartość takiego wynagrodzenia nie przekroczy 200 zł, organizator powinien pobrać podatek ryczałtowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. massimhokuto - Fotolia.com

Zryczałtowany podatek od wynagrodzenia sędziego sportowego?

W przypadku niezawierania z sędziami sportowymi umów zleceń, z których wynikałaby wysokość wynagrodzenia, nie można do niego zastosować przepisu wynikającego z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy czyli podatku zryczałtowanego. Przychody takie, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, należy opodatkować na zasadach ogólnych.


Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest m.in. działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu.

Analiza normy prawnej wyrażonej w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdy:
• umowa zawarta jest z osobą niebędącą pracownikiem płatnika,
• kwota należności z tytułu tej umowy nie przekracza 200 zł oraz
• wysokość należności wynika z umowy. (…)

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że uregulowania zawarte w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie przesłanki przewidziane tym przepisem.

W kontekście przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz dokonanej powyżej analizy przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że w stosunku do wynagrodzeń sędziów za sędziowanie nie zostaną spełnione wynikające z ww. przepisu przesłanki, ponieważ sędziów otrzymujących przedmiotowe wynagrodzenie na podstawie delegacji sędziowskich lub list ryczałtów sędziowskich nie wiążą umowy, z których wynikałaby ich wysokość.

W związku z powyższym, pomimo że kwota wynagrodzenia określonego na delegacji sędziowskiej lub na liście ryczałtów sędziowskich nie przekroczy 200 zł, nie ma możliwości zastosowania do wypłacanych wynagrodzeń art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wysokość wypłacanego wynagrodzenia nie wynika z zawartej umowy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: